Войти Статистика


Уран үгын абдарһаа
Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер: ӨөүүҺһ үзэгүүдээ зүбөөр бэшэе!
Хүндэтэ нүхэд! buryadxelen.com гэһэн сайтын хүдэлхөө болиһоор буряад үзэгүүдээ оложо шадахаа болёобди гэжэ олон хүн хандаһан байна. Мүнөө сайтаа шэнээр ажаллуулжа эхилһэн хадаа, эндэ дахин гаргахамнай. Доорхи холбооһо дарахадатнай татагдаха: driver