Эхэ нютаг
Буряад арад
Ёһо заншал

Дэлгэрэнгы


Хэшээлнүүд
Ангиһаа гадуурхи хүдэлмэринүүд
Хүтэлбэринүүд
Буряад бэшэгэй дүрим

Дэлгэрэнгы


Буряад уран зохёол
Уран зохёолшодой намтар
Олимпиадын тест

Дэлгэрэнгы
Буряад хэлэнэй сахим һураха бэшэг тухай

Та бүгэдэнэй анхаралда 2006, 2011 ондо тус тус хоёр дахин гараһан «Буряад хэлэнэй сахим һураха бэшэг» гэһэн дискэеэ олониитэдэ түхөөхэ зорилгоор һүлжээндэ байрашуулбабди.
Дүн хамта 3266 дасхал хэжэ, 164 сээжэ бэшэг бэшэжэ буряад хэлэнэй мэдэлгэ шадабарияа һорихо аргатайт. «Буряад юртэмсэ» гэһэн гаршаг доро элдэб һэдэб хамарһан ниитэ 1600 үгүүлэл гэрэл зурагтайгаар оруулагдажа, буряад хэлэнэй мэдэлгэ бэхижүүлхэ 9 наадан дурадхагдана.

Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер: Өүһ үзэгүүдээ зүбөөр бэшэе!
Хүндэтэ нүхэд! Буряад үзэгүүдые эндэһээ татажа абагты: driver
Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер хэрэглэхэ тухай

Драйвер татажа абаад, боодол сооһонь гаргажа ерээд, setup.exe гэһэн файл ажаллуулхадатнай, MN / монгол хэлэн гэһэн шэнэ хэлэн бии болохо. Энэнэй ур тээ монгол хэлэ һуулгажархиһан байгаа һаа, буряад хэлэн хялбаршалһан гэһэн тобшолуур шэлэхэ ёһотойт.

Ехэнхи Windows соо Alt-Shift даража хэлэ һэлгээд, Ctrl-Shift даража оруулха арга һэлгэдэг. Тиимэһээ, уртин монгол хэлэ һуулгажархиһан байгаа һаатнай, кирилл монгол гэһэн оруулха арга һуулгагдашаһан байха. Тиимэһээ дээрэһээнь буряадаа һуулгахадатнай дабхасашадаг. Хоорондонь шэлэхэ хэрэгтэй болоно.

Тиигээд хэлыень Alt-Shift даран монгол болгоод, Ctrl-Shift даража оруулха аргыень “Буряад-монгол (хялбаршалһан)” болгооройгты. Юундэ хялбаршалһан юм гэжэ һанажа болохот. Энэнь иимэ ушартай: мүнөөнэй байдалда ехэбшэлэн ород үзэгтэй тобшолуур хэрэглэдэг хадаа, тэрээндэ али болохоор тааруулха гэжэ оролдоһон байнаб. Иимэһээ ехэнхи үзэгынь ород тобшолуур дээрэхи үзэгтэй тааража байна.

Гэбэшье буряадаар бэшэхэдэ тон эдэбхитэй хэрэглэдэг Өө, Үү, Һһ гэһэн гурбан үзэгөө бэлээр гаргахын тула Цц, Щщ, Фф гэхэ мэтэ буряадаар бэшэхэдэ тэдылэн хэрэгсэхэгүй гурбан үзэгэй орондо табиһан байнаб. Дээрэ зааһан ород үзэгүүд зайлашагүй хэрэгсэгдэхэ тохёолдолдо AltGr (баруун Alt / “зай хэхэ” (ута) тобшын баруун тээ байдаг) тобшотой даралсабал, уг үзэгүүдынь гараад ерэхэ. Мүн тус тобшолуурай драйвер хэрэглэн, буряадһаа гадна халха-монгол, хальмагаар бэшэжэ болохо. Хальмаг сагаан толгойн ә ң җ үзэгүүды AltGr-а/н/ж дараад бэшэхэ аргатай.