Хүндэтэ үхибүүд! Мүнөө үедэ манай бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ 5 миллиардһаа үлүү зон ажаһууна. Эдэ бүхы хүнүүд хэдэн зуугаад арадууд боложо хубаардаг.

Дэлгэрэнгы


Тоонто нютаг тухай гүнзэгы мэдэсэтэй; арадай аман зохёолоор (таабаринууд, оньһон үгэнүүд, магтаалнууд, домогууд, дуунууд) һурагшадай мэдэсэ үргэдхэлгэ.

Дэлгэрэнгы


Тоонто нютаг тухай гүнзэгы мэдэсэтэй; арадай аман зохёолоор (таабаринууд, оньһон үгэнүүд, магтаалнууд, домогууд, дуунууд) һурагшадай мэдэсэ үргэдхэлгэ.

Дэлгэрэнгы
Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер: Өүһ үзэгүдээ зүбөр бэшэе!
Хүндэтэ нүхэд! buryadxelen.com гэһэн сайтын хүдэлхөө болиһоор буряад үзэгүдээ оложо шадахаа болёобди гэжэ олон хүн хандаһан байна. Мүнөө сайтаа шэнээр ажаллуулжа эхилһэн хадаа, эндэ дахин гаргахамнай. Доорхи холбооһо дарахадатнай татагдаха: driver