Өө-Ээ аялгануудые зүб бэшэлгэ

Үгын эхин үедэ

Саашанхи үенүүдтэ

Жэшээнь:

ү, үй, өө, ю

Өө

мүрысөөн, үймөөн, хөөрэлдөөн, юрөөл

үү, юу, э, ээ, еэ

Ээ

дүүрээ, юулээ, дэгээ, сээжээр, эдеэлээ

Ии-ы аялгануудые зүб бэшэлгэ

Үгын эхин үедэ

Саашанхи үенүүдтэ

Жэшээнь:

           -ии

 

иимэ, жиихэ, шиираг

 

хатуу хашалганай удаа

зүгы, һэрхыхэ

зөөлэн хашалганай удаа -ии

нариихан, һэрхиихэ

Э-и аялгануудые зүб бэшэлгэ

Үгын эхин үедэ

Саашанхи үенүүдтэ

Жэшээнь:

            -э

 

эшэ, эхин, элидхэл

 

хатуу хашалганай удаа   –э

шэнэ, бэшэхэ

зөөлэн хашалганай удаа   и

хирэ, лимбэ