Удхаараа илгарал

1. Ганса болон олон удхатай

Наран, уһан, үүлэн

2. Сэхэ болон шэлжэһэн     удхатай

Алтан һиихэ, алтан гар

3. Синонимууд

Морин, хазаарта, унаа

4. Антонимууд

Ута – богони, үндэр – набтар

5. Омонимууд Голой эрье, эрье хонин