Лексикэ

Үгын сан

Жэшээ

I. Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад үгэнүүд
2. Абтаһан үгэнүүд
3. Хуушарһан үгэнүүд
4. Шэнэ үгэнүүд
5. Нэмэмэл үгэнүүд


Наран, уһан, үүлэн
Парта, клуб
Үхэг, эргэнэг, туйба
Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ
Һайндэр, агууехэ

II. Удхаараа илгарал

1. Ганса болон олон удхатай
2. Сэхэ болон шэлжэһэн удхатай
3. Синонимууд
4. Антонимууд
5. Омонимууд


Толгой үбдэнэ, шэнэһэн толгой
Алтан һиихэ, алтан гар
Морин, хазаарта, унаа
Ута – богони, үндэр – набтар
Голой эрье, эрье хонин

III. Хэрэглэлгээрээ илгарал

1. Ниитэ хэрэглэлгын үгэнүүд
2. Нютаг үгэнүүд
3. Мэргэжэлтэдэй үгэнүүд


Гэр, сэсэг, ном
Шүдэнзэ, шиирэ, сээрэнхэ
Харуул, хюрөө, алха, ооли

IV. Фразеологизмууд

Ганзага ниилүүлхэ, уһан дээрэ үрмэ тогтоохо