Бэеэ дааһан хэлэлгын хубинууд

Хэлэлгын хубинуудай нэрэ
Юу тэмдэглэнэб
Асуудал
Мэдүүлэл соо ямар гэшүүн бэ
Жэшээ
1. Юумэнэй     нэрэ  Алибаа юумэ  Хэн? Юун?  Нэрлүүлэгшэ,  нэмэлтэ  Хабар болоо.  Би диктант бэшээб
2. Тэмдэгэй     нэрэ  Шанар  Ямар?  Элирхэйлэгшэ  Һэрюун һалхин  үлеэнэ
3. Тоогой     нэрэ  Тоо, дугаар  Хэды?  Хэдыдэхи?  Элирхэйлэгшэ
 Нэрлүүлэгшэ
 Дүрбэдэхи  класс  дүүргэбэб
4. Түлөөнэй     нэрэ  Юумэ, тоо, шанар заадаг  Хэн? Юун?  Хэды?
 Ямар?
 Нэрлүүлэгшэ
 Элирхэйлэгшэ
 Би иимэ  ном  уншааб
5. Үйлэ үгэ  Үйлэ  Яанаб?
 Юу хэнэб?
 Яажа  байнаб?
 Хэлэгшэ  Нохой  хусана
6. Дайбар     үгэ  Үйлэ, шанар  тодорхойлдог  Хаана?
 Хэр зэргэ?
 Хэзээ?  Хайшан
 гэжэ?
 Ушарлагша  Үглөө һайндэр