Юумэнэй нэрэ

1. Юумэ тэмдэглэдэг

2. Хэн? Юун?

3. Мэдүүлэл соо: нэрлүүлэгшэ, нэмэлтэ г.м.

4. Юумэнэй нэрын илгаань:

а) тусхайта

Бата
Улаан-Үдэ
Ярууна

б) юрын

хүбүүн
хото
аймаг

5. Хүниие тэмдэглэдэг: һурагша, агроном, багша
    Хүнһөө бэшэ юумэ тэмдэглэдэг
: мал, боргооһон, сэсэг

6. Нэгэнэй тоогой: алтан, мүнгэн, һүн, тоһон
7. Падежэй, олоной тоогой залгалта абадаг:
    ном-ой, ном-до, ном-ууд, багша-нар, нүхэ-д
8. Нюурта хамаадалай залгалтатай байжа болохо:
    дэбтэр-ни, дэбтэр-шни, дэбтэр-ынь, һургуули-мнай
9. Өөртэ хамаадалай залгалта абадаг:
    мал-
аа, номой-нгоо, булан-гаа, гэрһээ-н