Тэмдэгэй нэрэ

1. Юумэнэй ба үйлын шанар тэмдэглэдэг
2. Ямар?
3. Мэдүүлэл соо: элирхэйлэгшэ

4. Илгаань:

а) шанарта: һайн, халуун, гашуун
б) бүридэлтэ: таримал, модото, эндэхи

5. Тэмдэгэй нэрэ:

а) тоогой залгалта – һайн-ууд, тарган-ууд
б) падежэй залгалтанууд – һайн-да, тарган-иие
в) нюурта хамаадалай залгалтанууд – ехэ-мни, бага-шни
г) өөртэ хамаадалай залгалтанууд – үндэр-өө, ехын-гээ

6. Сасуулгын зэргэнүүд:

а) юрэнхы: дулаан, ногоон
б) сасуулһан: дулаан-шаг, ногоо-бтор
в) үлүүлһэн: эгээ дулаан, дэн ногоон