Тоогой нэрэ

1. Тоо ба дугаар тэмдэглэдэг
2. Хэды? хэдыдэхи?
3. Мэдүүлэл соо: элирхэйлэгшэ

4. Илгаань:

а) тоолоһон: нэгэн, зуу, мянган
б) суглуулһан: хоюулан, табуулан
в) баглуулһан: зуугаад, дүшөөд
г) дугаарлаһан: арбадахи, хоридохи
д) бутархай: хоёрой нэгэн зуунай арбан хуби
е) нэрлэһэн: ганса, олон, бүхэли, хахад

 5. Бүридэлөөрөө:

юрын
табан
наян
дүшэн

бүридэмэл
зуун хорин нэгэ
найман зуун зургаа
арбан хоёр

6. Тоогой ба падежэй залгалта абадаг:

зуун-да

зуун-һаа

арба-нууд

мянган-ууд

7. Нюурта ба өөртэ хамаадалай залгалта абадаг:

арба-мни

зуун-шни

арбаад-аа

табанай-нгаа