Тоогой нэрэ зүб бэшэлгэ

- Н гээдэггүй
  1. Н.п.: нэгэн, гурбан, дүрбэн, зуун
  2. Хэдэн дахин дабтагдахадаа: арбан арба – зуу, дүрбэ-дүрбэн килограмм
  3. Юумэнэй нэрын урда ороод, элирхэйлэгшэ болоходоо: Найман бэшэг ерээ
- Н үзэгөө гээдэг
  1. Тоолоходо: нэгэ_, гурба_, дүрбэ_, арба_
  2. Хойноо: хүрэтэр, дахин, гаран г.м. үгэнүүдэй байхада
  3. Мянган, нэгэн гэжэ тоонууд бүридэмэл тоо соо ороходоо: Мянга_ юһэн зуун наян нэгэ_