Түлөөнэй нэрэ

1. Юумэ, шанар, тоо нэрлэдэггүй, харин заадаг
2. Хэн? Юун? Ямар? Хэды? Хэдыдэхи?
3. Мэдүүлэл соо: нэрлүүлэгшэ, элирхэйлэгшэ, нэмэлтэ г.м.
4. Түлөөнэй нэрэнүүдэй илгарал:

а) нюурай түл. н.: би, ши, тэрэ, та, таанар, тэдэ, тэдэнэр     г.м.
б) зааһан түл. н.: энэ, эдэ, тэрэ, тэдэнэр, иимэ, эды, тэды.
в) асууһан түл. н.: хэды, хэн, юун, ямар, хэдэн, алин г.м.
г) хамтадхаһан түл.н.: бүхы, баран, булта, хамаг, бүгэдэ     г.м.
д) тодо бэшэ түл.н.: хэн нэгэн, али нэгэн, алибаа, зарим,
    ямар нэгэн
г.м.
е) илгаһан түл.н.: буса, бусад, бэшэ, ондоо, нүгөө, өөр,     өөһэд, нүгөөдэ г.м.

5. Тоогоор, падежээр хубилдаг:

би – бидэ, ши – та, хэн – хэд; тэрэн-эй, тэрэн-дэ, тэрэн-иие

6. Нюурта, өөртэ хамаадалай залгалтануудые абадаг:

ши-мни, би-тнай, эдэ-нь, манд-аа, тэрэнэй-нгээ