Үйлэ үгэ

1.    Үйлэ тэмдэглэнэ
2.    Яанаб? Юу хэнэб? Яажа байнаб? г.м.
3.    Мэдүүлэл соо: хэлэгшэ

4.    Дүрбэн түлэбтэй:

I. Мэдүүлһэн түлэб

1.  Мүнөө сагай түхэл:     уншана

2. Үнгэржэ байһан саг:     уншаба

3. Үнгэрһэн саг: уншаа

4. Мэдээжэ үнгэрһэн    саг: уншалай

II. Хандаһан түлэб:

1 нюурта: ябаһуу, ябая

2 нюурта: ерэ, ерыш, ерыт, ерэгты

3 нюурта: ошог, ошуужа, ерүүжэ, ошоһой, ерэһэй

III. Причастна түлэб

1. Үнгэрһэн сагай:     ябаһан

2. Үни үнгэрһэн сагай:    ябанхай

3. Ерээдүй сагай:    ябаха

4. Дабтаһан:
   ябадаг

5. Шэнжын:
   ябааша

6. Дахиһан:
   ябагша

IV. Деепричастна түлэб

1. Илгаһан:
   ерээд

2. Холбоһон:
   ерэжэ

3. Ниилэһэн:
  
ерэн

4. Үргэлжэлһэн:     ерэһээр

5. Уридшалһан:     ерэмсээр

6. Хизаарлаһан:
   ерэтэр

7. Болзоогой:
   ерэбэл

8 Зуурандын:
   ерэнгээ

9. Шэлэһэн:
    ерэнхаар

10. Удаалһан:      ерэхэлээр