Дайбар үгэ

1. Yйлэ, шанар тодорхойлдог хубилдаггүй хэлэлгын хуби
2. Хаана? Хэзээ? Хэр зэргэ? Юундэ? Яажа? Яахадаа?
3. Мэдүүлэл соо: ушарлагша, хэлэгшэ
4. Дайбар үгэнүүдэй удхаараа илгарал:

а) аргын: шүүд, гэнтэ, саб, хам, халба, арай гэжэ,     мулта, хобхо г.м.
б) сагай: м
үнөө, тугаар, тээсгэн, хожом, үглөө г.м.
в) байрын: урда, хойно, дээрэ, доро, урагшаа г.м.
г) зэргын: тон, угаа, эгээ, маша, халта, тэhэ, низа,     бала, улам б
үри г.м.
д) хэмжээгэй:
үбдэгсөө, хоолойсоо, бэлхүүhэсээ,     шадахысаа, мэдэхысээ г.м.
е) зорилгын: зорёон, миин, зорюута, юрэ г.м.

5. Дайбар үгэнүүдтэ ороно:

1. Дабтаhые тэмдэглэhэн үгэнүүд: баhа, үшөө
2. Тоолоhые тэмдэглэhэн үгэнөөд: нэгэндэ, хоёрто,     гурбанда
3. Мэдүүлэл эсэслэhэн үгэнүүд: ёhотой, ушартай
4. Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд: магад, нээрээ,     юрэдөө