Туһалагша хэлэлгын хубинууд

1. Дахуул     үгэ

Үгэнүүдэй харилсаа харуулдаг

Асуудалда харюусадаггүй

Гэшүүн болодоггүй

Соо, саана, хажууда, дээрэ, дооро г.м.

2. Холбол-
    то үгэ

Нэгэ түрэл гэшүүдые, орёо мэдүүлэлэй хуби холбодог

Асуудалда харюусадаггүй

 

Ба, болон, тиин, аад, теэд, зүгөөр, харин г.м.

3. Зүйр
    үгэ

Нэмэри удха оруулдаг

Асуудалда харюусадаггүй

 

Бэ, гү, аал, лэ, ха, юм, һэн, даа г.м.

Тусхай хэлэлгын хуби

4. Аянгалһан     үгэ

Мэдэрэл, абяа дууряалга

   

Һүү, ай, пэй, мөө, хүр-хар