Дахуул үгэнүүд

1. Мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй харилсаа харуулдаг
2. Бэеэ даагаагүй хэлэлгын хуби, асуудалда харюусадаггүй
3. Дахуул үгэнүүдэй удхаараа илгарал:

а) байрын: соо, дотор, дээрэ, доро г.м.
б) зүгэй: урдуур, хойгуур, баруугаар, зүүгээр, хажуугаар     г.м.
в) шалтагаанай: тула, түлөө, тулада, дээрэһээ, ушарһаа     г.м.
г) сасуулгын: шэнээн, шэнги, мэтэ, ороходоо г.м.
д) сагай: хойно, хойшо, һүүлдэ, зуураа г.м.
е) шэгэй: тээшэ, өөдэ, уруу, доошоо, урагшаа г.м.
ж) зааһан: хадаа, болбол, гэгшэ, гэдэг г.м. дахуул үгэнүүд

4. Болбол, хадаа, гээшэ – нэрлүүлэгшые бусад мэдүүлэлэй     гэшүүдһээ илгадаг
5. Дахуул үгэнүүд тусгаар бэшэгдэдэг
6. Зарим дахуул үгэнүүд урдахи үгынгөө падежэй, тоогой,     хамаадалай залгалтануудые абадаг:

3-дахи н.х.: соо-нь
өөр. х: соо-гоо
үйл.п.: мэт-ые
ол.т.: мэтэ-нүүд