Холболто үгэнүүд

1. Үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые холбодог бэеэ даагаагүй хэлэлгын     хуби
2. Мэдүүлэлэй гэшүүн болодоггүй
3. Удхаараа илгаань:

- ниилэлдүүлһэн холболто үгэ:

а) холбоһон: ба, болон,
б) зүрилдэһэн: аад, теэд, зүгөөр, харин
в) илгаһан: гү, али
г) залгаһан: тиин, тиигээд, баһа, мүн г.м.

- дахалдуулһан холболто үгэ

(бэеэ дааһан дахуулалые, нүхэсэл мэдүүлэлнүүдые холбодог):
хэрбээ – һаа, нэгэн гэбэл, – үгы гэбэл, нэгэ һаа, - үгы һаа г.м. хада, һаа

4. Бүридэлөөрөө илгаань:

- юрын: ба, болон, аад, теэд г.м. (1 үгэһөө бүридэнэ)
- бүридэмэл: гү, али; хэрбээ – һаа; нэгэн гэбэл – үгы гэбэл                     (2 үгэһөө   бүридэнэ)