Аялгануудай илгаа

 

Түргэн

Удаан

Дифтонг

Эрэ
(хэлэнэй узуурай)

А
О
У

Аа
Оо
Уу

Ай
Ой
Уй

Эмэ
(хэлэнэй үзүүрэй)

Ү
Э

Үү
Ээ
Өө

Үй
Эй

Эрсэ
(хэлэнэй урдуурхи)

И

ы
Ии