Аянгалһан үгэ

1. Мэдэрэл тэмдэглэдэг: баяр, сошордолго, гайхал, гомдол,     заналга, айлга, жэрхэлгэ
2. Үүргээрээ илгаань:

– Мэдэрэл: Ура! Халаг! Һүү-е! Тьфу! Аа-х!
– Сэдьхэлэй байдал: Пэй! Эй! Һүй! Тс-с!
– Һанаһан хүсэл: Зүб даа! Һайн даа! Һайн бэлэйт!

3. Абяа дууряаһан, гэрэй амитанда хандаһан үгэнүүд аянгалһан     үгэдэ хамаадана:

һаб-һаб, мөө, мяу, сыдь, тадь, ёр-ёр г.м.

4. Сэглэлтэнүүдынь: , ! ?

Һаб-һаб! Үгы даа, ошохогүйб. Тюу! Тулюур лэ амитан байнаш даа