Холбуулал шүүлбэрилхэ хүсэнэг

1. Холбуулалай һууринууд:

    асуудалда харюусадагынь – дулдыданги үгэ
    асуудал табидагынь – гол үгэ

2. Ондоо үгэнүүдээр һэлгэжэ:

    болоно – сүлөө холбуулал
    болоногүй – тогтомол холбуулал

3. Холбуулалай гол үгэнь:

Үйлэ үгэ – үйлэ холбуулал
Хандаһан түлэб
Мэдүүлһэн түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ – үйлэ холбуулал