Дахуулалнууд

Дэлгэрэнгы ушарлагшанууд

Причастна дахуулалай илгарал


 

Үнгэрһэн саг: -аа
Үни үнгэрһэн саг: -нхай, -һан
Дабтаһан: -даг
Шэнжын: -гша, -ааша
Ерээдүй: -ха

Деепричастна дахуулалай илгарал


Холбоһон: -жа
Ниилэһэн:
Илгаһан: -аад
Болзоогой: -бал
Хизаарлаһан: -тар
Зорилгын: -хаяа
Зуурандын: -нгаа
Үргэлжэлһэн: -һаар
Шэлэһэн: -нхаар
Уридшалһан: -мсаар
Удаалһан: -халаар

Юрын – (үйлэдэгшэгүй):
Хото ерэһээр, Жаргал нүхэдтэеэ уулзаба

Бэеэ дааһан – (үйлэдэгшэтэй):
Жаргалай хото ерэмсээр, нүхэдынь гансата сугларба