Юрын мэдүүлэл

1. Хэлэгдэhэн зорилгоороо: хөөрэhэн, идхаhан, асууhан
2. Дуунай хабаадалгаар: шангадхаhан, шангадхаагүй
3. Юрын гэшүүдэй бии, үгыhөө: хуряангы, дэлгэрэнгы
4.
Шухала гэшүүдэй тооhоо боложо
 
 
Нэгэ бүридэлтэ
Хоёр бүридэлтэ
 
 

 
 
  а) нэрлэhэн

а) тодо нюуртай

б) тодо бэшэ нюуртай

в) нюургүй