Юрын мэдүүлэл шүүлбэрилхэ хүсэнэг

1.     Хэлэгдэһэн зорилгоороо

а) хөөрэнэ – хөөрэһэн мэдүүлэл
б) идхана – идхаһан мэдүүлэл
в) асууна – асууһан мэдүүлэл

2.     Баяр, сошордол, шанга мэдэрэл:

а) бии – шангадхаһан мэдүүлэл
б) үгы – шангадхаагүй мэдүүлэл

3.     Юрын гэшүүд:

а) бии – дэлгэрэнгы мэдүүлэл
б) үгы – хуряангы мэдүүлэл

4.     Шухала гэшүүд:

а) бии – 1 – нэгэ бүридэлтэ
б) бии – 2 – хоёр бүридэлтэ

5.     Нэгэ бүридэлтэ мэдүүлэл соо:

1 нэрл. – нэрлэһэн мэдүүлэл

1 хэлэгшэ:
а) нюурынь тодо – тодо нюуртай
б) нюур тодо бэшэ – тодо бэшэ нюуртай
в) нюур хэрэггүй, эли бэшэ – нюургүй