Орёо мэдүүлэл

Холболтотой

Холболтогүй

Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл

Дахалдаһан орёо мэдүүлэл

1. [    ] : [    ]. (нэгэниинь – тайлбарилһан, шалтагаалһан, хойшолонгой)

2. [    ], [    ]. (тоолоһон, һубариһан үйлэнүүд)

3. [    ] - [    ]. (удхаараа зүрилдэһэн үгэнүүд)

4. [    ], [    ]; [    ]. (тоолоһон, һубариһан үйлэнүүд. Һула холбоотой һаань, сэгтэй запятой табидаг)

Ниилэлдэһэн холболтоор, холболто үгэнүүдээр холбогдодог:

Дахалдаһан холболтоор, холболто үгэнүүдээр холбогдодог:

1. Зүрилдэһэн харилсаатай

[    ] аад / теэд / харин / зүгөөр [    ]

2. Холбоһон харилсаатай

[    ] ба / болон / тиигээд / гэбэшье / тиихэдэ [   ]

    3. Илгаһан харилсаатай:

    [    ] гү, али / нэгэ һаа, үгы һаа / нэгэ гэбэл, үгы гэбэл [    ]

    4. Залгаһан харилсаатай:

    [    ], мүн / баһа [    ]

1. [    ] гэжэ / гэһэн / гэхээр / гэбэл / гэхэ мэтэ / гээд / гээшэ / гэдэг [    ]

2. [хэн / ямар / хаана / хэды], [тэрэ / тэндэ / тэды]

3. [    ] юун бэ гэхэдэ / юуб гэхэдэ / юуб гээ һаа / гэһэндэл / гэһэн шэнги / тиихэдэл [    ]