Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл шүүлбэрилхэ хүсэнэг

1.     Мэдүүлэл соо грамматическа һуури:

а) нэгэ – юрын
б) хоёр, > - орёо

2.     Орёо мэдүүлэлнүдэй хубинууд хоорондоо холбогдоно:

а) Холболтоор, холболто үгөөр – холболтотой орёо     мэдүүлэл
б) үгүүлбэреэр (интонац.) – холболтогүй орёо     мэдүүлэл

3.     Мэдүүлэлэй хубинуудай нэгэниинь:

а) асуудал табина – дахалдаһан
б) асуудал табинагүй – ниилэлдэһэн

4.     Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэлэй хубинууд холбогдоно      холболто үгөөр:

а) холбоһон – холбоһон холболто үгэтэй     ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэлнүүд
б) илгаһан – илгаһан холболто үгэтэй ниилэлдэһэн     орёо мэдүүлэлнүүд
в) зүрилдэһэн – зүрилдэһэн холболто үгэтэй     ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэнүүд
г) залгаһан – залгаһан холболто үгэтэй ниилэлдэһэн    орёо мэдүүлэлнүүд