Дахалдаhан орёо мэдүүлэл

       
асуудал
 
 
Нүхэсэл мэдүүлэл   Шухала мэдүүлэл  
 
Тайлбарилhан Хэн? Юун? Хэниие? Юуе? Юу? Юуб? Юун                        гэжэ? г.м.
  Элирхэйлhэн Ямар? Юун гэхээр?
  Ушарлаhан Яабал? Яахаяа? Хайшан гэжэ? Яажа? Хаана?                    Хэзээ? Яахаяа? Ямар ушараар? Хаана hаа?                    Яагааhаа? Яабашье? Хайшан гэбэшье? г.м.