Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

  +  
Холболто/
Холболто үгэнүүд
+ Шухала мэдүүлэл

 

Гэжэ
Гээд
Гээшэ

Юун бэ гэхэдэ
юуб гэхэдэ,
юундэб гэхэдэ,
гэлдээд,
гэлсэхэдэ,
гэн, гэһээ,
гэһэн тухай

Хэн - , тэрэ
Хэд - , тэдэ
Юун - , тэрэ
Хэниие - ,тэрэниие
Ямар - , тэрэ


 Асуудалынь: Хэн? Юун? Хэниие? Юуе? Юу? Юуб?
                      Юун гэжэ? Юун гэхэдэ?
г.м.