Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

+
Холболто ба холболто үгөөр:
+
Шухала мэдүүлэл

Аргын:

Яажа? Яагаад? Хайшан гэжэ?

гэһэндэл, гэһэн шэнги

 

Сагай:

Хэзээ? Хэдыдэ? Яахадаа?

тиихэдэл, хэзээ, тиихэдэ

Байрын:

Хаана? Хайшаа?

хаана, тэндэ, хайшаа, тиишээ

Шалтагаанай:

Юундэ? Ямар ушарһаа?

юундэб гэхэдэ, яахадааб гэхэдэ, тиимэ дээрэһээ, тиимэһээ

Хойшолонгой:

Тиимэһээ юун болооб?

тэрээн дээрэһээ, энээн дээрэһээ, гэжэ, гээд

Зорилгын:

Ямар зорилгоор? Юундэ? Яахаяа? Юунэй тула? Яаха гэжэ?

гэхын тула, гэһэн хойнонь

Өөрсэгүйн:

Яабашье? Хайшан гэбэшье?

гэбэшье, гээшье һаа

Хэмжээгэй:

Хэды шэнээн? Хэды болотор?

хэды - , тэды