Мэдүүлэлэй гэшүүд

 

Гэшүүд

Асуудалынь

Жэшээ

Шухала гэшүүд

Нэрлүүлэгшэ

Хэн? Юун?

Һурагша ном уншана

Хэлэгшэ

Яанаб? Яажа байнаб? Юу хэнэб? Юун бэ? Хэн бэ? Ямар бэ? Хэдыб?

Набшаһан шарлаба

Юрын гэшүүд

Нэмэлтэ

Хэндэ? Юундэ? Хэниие? Юу? Юуе? Хэнтэй? Юунтэй? Хэнһээ? Юунһээ? Хэнэй? Юунэй?

Аба эшэ дархалба
 

 

Элирхэйлэгшэ

Ямар? Али? Хэды? Хэдыдэхи? Хэнэй?

Шара набшаһад
унаба

Ушарлагша

Хэзээ? Хэдыдэ? Хэды соо? Хайшаа? Хаагуур? Хайшан гэжэ? Юундэ? Яахаяа? Ямар зорилгоор? г.м.

Уржадэр би хотоһоо
ерээб