Нэрлүүлэгшэ

1. Хэн? Юун?

2. Болбол, хадаа, гээшэ, гэдэг – нэрлүүлэгшын заагшад байжа     болохо

болбол

А---------------А _________ хадаа _____________

гээшэ

гэдэг

3. Заагшын орхигдоходо, зурлаа табигдадаг

Yнэгэн – мэхэтэй амитан

4. Зурлаа табигдахагүй: (заагшын орхигдоходо)

а) [ түл. н. нэрэ үгэ ]

б) [ нэрэ үгэ Н.Х. нэрэ үгэ ]

   н.х.      н.ү. н.х.   н.ү.      түл.н.        нэрэ үгэ
Жэшээ: Эжы-мни эмшэн. Базар-ынь дүү. Тэрэ-ш түлеэшэн.