Хэлэгшэ

1.     Яанаб? Юу хэнэб? Яажа байнаб? Хэн бэ? Юун бэ? Юун бэ?     Хэдыб? г.м.
2. Илгаань:
Нэрэ хэлэгшэ
Үйлэ хэлэгшэ

Нэрэ хэлэгшэ

Үйлэ хэлэгшэ

Юумэнэй нэрэ
Тэмдэгэй нэрэ
Түлөөнэй нэрэ
Тоогой нэрэ

Дайбар үгэ

Үйлэ үгэ: Мэдүүлһэн т.
Хандаһан т.
Причастна т.
Деепричастна т.

Юумэнэй нэрэ
Тэмдэгэй нэрэ
Түлөөнэй нэрэ
Тоогой нэрэ

Дайбар үгэ

Үйлэ үгэ:
Мэдүүлһэн т.
Хандаһан т.
Причастна т.
Деепричастна т.

3.     Хэлэгшын зүйр үгэнүүд:

Баталһан: юм, ха, һэн, даа
Асууһан: гү, аабза, бэ
Нюурай: -б, -бди, -ш, -т, -м
Шангадхаһан: -л, -лэ