Ушарлагша

1. Үйлын хаана, хэзээ, хайшан гэжэ, хэр зэргээр г.м. болоһые     тэмдэглэһэн     юрын гэшүүн. Ушарлагша хэлэгшэтэй холбоотой
2. Илгаань:

Байрын: Хаана? Хаанаһаа? Хаана хүртэр?
Сагай: Хэзээ? Хэды болотор? г.м.
Хэмжээгэй: Хэр зэргэ? г.м.
Аргын: Яажа? Хайшан гэжэ?
Зорилгын: Яахаяа? Юундэ? Ямар зорилгоор?
Болзоогой: Яабал? Хайшан гэбэл?
Шалтагаанай: Яаһандаа? Ямар шалтагаанһаа?

Үглөөдэр (сагай) манай һууринда (байрын) урилдаагаар мүрысөөн
   
үнгэргэгдэхэ юм