Нэмэлтэ

1. Илгаань: сэхэ нэмэлтэ, хазагай нэмэлтэ

2. Сэхэ нэмэлтэ: Хэниие? Юуе? Юу?

Би зураг (Юу? cэхэ) зуранаб. Аха Гармые (Хэниие? сэхэ) булиба

3. Хазагай нэмэлтэ

Хэндэ? Юундэ?
Хэнээр? Юугээр?
Хэнтэй? Юунтэй?
Хэнһээ? Юунһээ?

Манай абада (хаз. хэндэ?) телеграмма ерэбэ