Тододхоһон гэшүүд

1. Тододхоһон ушарлагша

              ушарл.

 тододхоһон ушарл.

 

Саана, |хадын боорёор| хонид бэлшэнэ

2. Тододхоһон нэмэлтэ

            нэмэлтэ

          тододхоһон нэмэлтэ


Манда, |мүрысөөндэ илагшадта| шан үгэбэ

3. Тододхоһон элирхэйлэгшэ

                       элирх.

          тододхоһон элирх.

 

а) Эжымни гоё, |эреэн марян үнгэтэй| бүд асарба
 

              нэрэ үгэ

       хабсаргалта

 

б) Шулуута, |манай нютагай тахилгатай газар|, Тайлуудай
 
    урда байдаг

              нэрэ үгэ

        хабсаргалта

 

в) Москва - |Россиин түб хото| – олоной сэдьхэл татадаг юм