Ээ – эй аялгануудые зүб бэшэлгэ

Анхан һуури соо Ээ – Эй зүб бэшэлгэ

Ээр - сэг
Эр - бээ - хэй
Шэ - рээ

Зөө - хэй
Бээ - лэй
Төө - лэй

Ээ – ээ – ээ
___ - ___ - эй

 

Эй – Ээ залгалтануудые зүб бэшэлгэ

Х. п. хэнэй?
Сэрэнэй ном

Хм. п. хэнтэй?
Сэрэнтэй ерээ

Г. п. хэнһээ?
Сэдэбһээ аба

Үй.п. хэнээ? өөр.х.
Сэдэбээ хүлеэ

З.п. хэндээ? өөр.х.
Сэдэбтээ үгэ