Хашалганууд

Хонгёо

Бүдэхи

Хатуу

Зөөлэн

Хатуу

Зөөлэн

б в г
д ж з
л м н
р

б’ в’ г’
д’ й з’
л’ м’ н’
р’

к п с
т ф х
һ ц ш

к’ п’ с’
т’ ф’ х’
һ’