АБА ЭЖЫГЭЭ ЗОЛГООРОЙ

Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Үбэлэй хүйтэнэй һүүлшын үдэр,

Өөдэлхэ хабарай эхин үдэр,

Үлзытэ Шэнын нэгэнэй үдэр

Аба эжыдээ айлшалжа ошоорой!

– Та амархан сайн байна гүт? – гээд,

Тохоногынь түшэн золгоорой.

– Таатай һайхан шэнэлбэ гүт? – гээд,

Духа дээрээ үндүүлээрэй.

– Үглөөнэй наран шэнги мандан ябаарай,

Үндэрэй сэсэг шэнги дэлгэржэ ябаарай,

Үдэрһөө үдэртэ һайн хүн болоорой, – гээд

Аба эжышни шамда үреэхэ.


“Толон” һонин, 10.02.2011


"Толон" һонин

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>