АРБАН ХОЁР ЖЭЛЭЙ МАГТААЛ

Алтан дэлхэйдэ нүхэтэй,

Алтан таряан эдеэтэй,

Адхын шэнээн бэетэй

Ама сагаан Хулгана жэл.


Аргай һайхан эбэртэй,

Арал дүүрэн бэетэй,

Арсалан заанай шадалтай

Аша ехэтэй Үхэр жэл.


Агуулын модондо нютагтай,

Арбан бухын шадалтай,

Амитан бүхэниие айлгадаг

Уур ехэтэй Барас жэл.


Бута бургааһанда хэбтэритэй,

Буурал һаарал зүһэтэй.

Бушуу һүрэн харайдаг

Булшан ехэтэй Туулай жэл.


Агаар тэнгэридэ нютагтай,

Аянга үүлэн хүлэгтэй,

Арбан найман убдистай,

Абарга дуутай Луу жэл.


Уулын хажууда хэбтэшэтэй,

Ута дээһэн бэетэй,

Улад бүхэнии сошоодог

Уран хэлэтэй Могой жэл.


Алас газарта гүйдэлтэй,

Атар хээрэ нютагтай,

Аян замда түшэгтэй

Агуу хүсэтэ Морин жэл.


Түхэреэн һайхан һүүлтэй,

Түглэгэр хоёр эбэртэй,

Дун сагаан нооһотой

Аша туһатай Хонин жэл.


Хүрин улаан зүһэтэй,

Хүндэл адли аашатай,

Хүбшэ ойгоор байратай,

Хөөрүү аашатай Бишэн жэл.


Саб сагаан бэетэй,

Сагаа улаан зүһэтэй,

Саг сагтаа дуугардаг

Сагые мэдэдэг Тахяа жэл.


Хүр-хүр дуутай,

Хүндэ юумэ хадагалуулдаг,

Хүниие өөрынхиһөө илгадаг

Хүдэр нэрэтэй Нохой жэл.


Хөө хара бэетэй,

Хоршогонохо һонин дуутай,

Хүрьһэтэ газарые урбуулдаг

Хүсэ ехэтэй Гахай жэл.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>