САГААН ҺАРЫН ҮРЕЭЛНҮҮД

Табан хушуун малтнай тарган байг,
Тараг, айрагтнай билтаржа байг!

Гаража байһан Шэнэ жэлдэ

Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ,

Хото, хүдөө нютаг бүхэндэ

Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

Гараһан жэлнай гэр бүхэндэ

Зол жаргалай гэрэлээр сасарһай.

Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,

Дэлгэр тэнюун сэлмэг байха болтогой!

Наһан дээрээ наһа нэмэжэ байхадаа,

Айл аймагтаа, арад зондоо

Ута наһа, удаан жаргал үреэел!

Жэл бүри жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун

Сагаалжа, һайндэрлэжэ байял даа!

Буруунтнай булшантай,

Даагантнай далантай,

Түлгэтнай тангаршааһаар,

Эшэгэнтнай ээрэмшээһээр,

Он жэлдэ һайн орог лэ,

Олон һүрэгэй эхин болог лэ!

Табан хушуун малнай

Талаар дүүрэн тараг лэ!

Танай, манай хүсөөр

Тараг, айраг билтараг лэ!

Хүдэлһэн газартаа хүндэтэй,

Ябаһан газартаа ямбатай,

Һураһан газартаа һурагтай,

Һайн һайхан жаргажа, барандаа ябаял даа.

Айл аймагтаа, арад зондоо
Ута наһа, удаан жаргал үреэе!Наһан дээрээ

Наһа нэмэжэ байхадаа,

Арад зондоо

Аза жаргал үреэел!

Сагаалжа, һайндэрлэжэ байял!

Үдэр бүри

Үнэтэй үгэ дуулажа,

Һара бүри

Һайхан үгэ дуулажа,

Наранай толо хаража,

Наһанай үндэрые дабажа,

Дундагүй дүүрэн,

Дутуугүй хүсэд,

Дүрбэн тэгшэ

Жаргалтай ябыт даа!

Сагаан замтай,

Сэнтэй хэшэг буянтай,

Сагаан һараар

Сарюун мэндэ золгоё!

Сэгээн бодолтой,

Сэхэ харгыдаа буянтай

Сагаан сэдьхэлэй

Арюун аялга залгая!

Үнэр жаргалтай,

Үнэн заншалдаа

Үндэр удха олгоё!

Табан хушуун малтнай тарган байг,

Тараг, айрагтнай билтаржа байг,

Һүри үбһэнтнай элбэг байг,

Һү, тарагтнай билтаржа байг.

Буруунтнай бужуугүй,

Даагантнай даахигүй,

Хурьгантнай хоёрложо,

Эшэгэнтнай эхирлэжэ,

Шэмэтэйхэн

Шэнэ ногоон дээрэ гараг лэ!


Р.-Н. Базаровай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>