ЭРЫН ГУРБАН НААДАН

Гэрэл зураг: ourtravelingcircus.com

Бүхэ барилдаан

Буха ехэ барилдаан –

Бүхэ зоной тулалдаан!

Гарай хүсөөр гасалсаан,

Хүлэй дүрөөр ташалсаан.

Бара, бара, бароо даа,

Бараг хүбүүд диилээ даа.

Ана мана бололсоон,

Онол арга ололсоон,

Мэхэ гохо гаргалсаан,

Мэнэ мэнэ шарбалсаан.

Бара, бара, бароо даа,

Бараг хүбүүд байнат даа!

Һур харбаан

Үндэр үбгэд түрүүтэй,

Хүдэр хүбүүд эрхимтэй

Номо һурша харбалган,

Үнэн мэргээ харуулган.

Байнууд түргэн тудуулаа,

Түрүү мэргэн тодороо!

Хүдэр номон матараад,

Түргэн годли эшхэрээд,

Анха һүлдэ гаргана,

Мүнхэ заншал батална.

Байнууд түргэн тудуулаа,

Баатар мэргэн магтуулаа.

Мори урилдаан

Таха табгайн табараан

Тала дайды доһолгоо.

Гүйгөөшэдэй урилдаан

Найрай зонии хүлгөөгөө.

Һомон һоймол бэетэй,

Сомор хурса туруутай

Хүлэг морин эрдэни

Хүнгэн дүүлин түрүүлнэ.

Тооһо шорой бөөгнэрөөд,

Түрүү хүлэг харагдаад,

Найрай зоной хашхараан

Найман зүгөөр сууряалаа.

Һомон шуумар бэетэй,

Һолир гэмээр туруутай

Хүлэг морин эрдэни

Хүндэ соло дуудуулаа.


Эрдэни ДУГАРОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>