БҮХЫН МАГТААЛ

Амар мэндэ,

Амгалан һайн!

Эсэгэ Малаан иибии,

Адууша Добёодой бүхэ,

Добёодойн һайхан һамган

Үндэр сагаан Самасхан!

Солбон сагаан тэнгэриин

Согто мэргэн хүбүүн,

Уран һайхан Шарагшан,

Ухаандайн басаган!

Зэгэтэ аба болобо,

Зэн һомо урилдаба,

Хүлэг морин урилдаба,

Хойно урайгаа гаралсаба,

Бүхэ хүбүүд барилдаба,

Байха шэнээгээ гаргаба,

Баатар хүбүүд барилдажа,

Бар хүшээ гаргаба.

Бухэ Добёодой мэргэн

Үрөөлөө өгэгтуун,

Мэргэн Согто мэргэн

Улайяа өгэгтуун!

Барилдаанай баруун заха бариһан,

Бай абажа алдаршаһан

Үхэри хүбүүн Ажарай бүхэ,

Харбалдаанай хажуу дараһан,

Мэргэн гэжэ суда ороһон

Үнэгэнэй хүбүүн Харамсай мэргэн.

Зүлхэ дайдаяа зэдэлгэһэн,

Хүлэнхэнэй голи хүнхинүүлһэн,

Бай абаашан,

Баша таняашан,

Бай абуулажа байгты,

Төөрэг тогтоожо байгты!

Гэрэл зураг: David Fairweather

Хальтархадан хажуу барилсагты,

Хаба нэмэгты,

Бүгтэрхэдэн бухэ баригты,

Башаяа үгэгты!

Орохо түмэн онон барюулагты,

Дабаха түмэн хул барюулагты.

Барилдаанай баруун заха барижа,

Урилдаанай урда заха хаража,

Зондо танюулагты,

Зогдорто дуулдагты,

Сууда орожо,

Сойда хатарагты,

Бүхэ гэжэ

Бүгэдэ зондо алдаршагты,

Аха гэжэ

Арад зондо дуулдагты.

Байяа баян болгогты.

Төөрэгөө түмэн болгогты.

Ааршабэй сэсэн болгогты

Алдашагүй мэргэн болгогты

Булигдашагүй бүхэ болгогты,

Тунтэршэгүй түб болгогты.

Шандааһанаа шангадхаагты,

Бэеын бүхэлэгты.

Аша оруулхадань

Бу мултарагты,

Тахим сохиходонь

Түлхин үгэгты

Баяа барин асарагты,

Төөрэгөө туун асарагты.

Тэнгэриин тэгшэ Манжилай дуулаг,

Огторгойн уулгар Добёодой хараг.

Согто мэргэн туһалаг,

Эсэгэ Малаан баабай үршөөг,

Эхэ Юурэн иибии хурылаг.

Байгай баяр үгэг,

Төөрэгэй түб зааг!


Эхирит- Булагадай аймагай Басай нютагай
Михаил Степановһаа 1916 ондо Сергей Балдаев бэшэжэ абаа


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>