ТҮРЭ ХУРИМАЙ УРИЛГАНУУД

"Талын дуран" Цэрэнжаб Сампиловай зураг

Хүндэтэ ___________________

Эртэ урдын гуримаар, эхэ эсэгын буянгаар 2008 оной январиин 3-най үлзытэй һайхан үдэрые һунгажа, түрэ хуримай ёһолол хэхэеэ байһан тула, эрхим таанарай морилон буухыетнай хүндэтхэн уринабди.


Хаана: Хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин “Академия” кафе, 16.00 сагта.


Бодонгууд омогой Даша-Дондогой Дугар,
хүбдүүд омогой Түбдэнэй Байгал хоёр.

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Намарай эхин һарын 11-нэй үдэр, 17 сагта «Бурятия» гэжэ зошод буудалай


эдеэ хоолой газарта (2 дабхар)


Айл болоһон түрүүшымнай найрта


Айлшан боложо манайдаа буугыт.


Хүндымнай шэрээдэ


Хөөрэн һуужа,


Халуухан сайемнай амсыт.


Аялга дуугаа, зугаа дэлгыт,


Арюун һайхан үреэлээ бариит.


Аюуна Эрдэни хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Таниие гэр бүлэ болохо ёһололойнгоо баярта дашарамдуулан, түрэ хуримдаа урижа, 2011 оной августын 13-най үдэр 16 сагта Улаан-Үдэ хотодохи “Ургы” кафедэ морилон һаатажа, бидэнтэй хамта баярлахыетнай уринабди.


Балжар Александра хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Алтан үүдыемнай нээжэ,


Мүнгэн богоһыемнай алхажа,


Мүнхэ үреэл барилсахаа,


Манайнгаа түрэ найрта


Буухыетнай уринабди.


Хаяг: Хүдөө ажахын Академиин столово, март һарын 11-дэ, үдэрэй 16 сагта.
Жэмбэ Жэбзэмаа хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Сентябрь һарын 20-до, 16 сагта, “Сэсэг” кафедэ үнгэрхэ түрэ найртаа уринабди.


Хүжэ мүнгэн сэргэдэмнай


Хүрэн тогтон буугыт даа,


Алтан богоһыемнай алхажа,


Айлшан боложо морилыт даа.


Жамбал Дариима хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Холын юумые ойро болгохоо,


Хуушан юумые шэнэ болгохоо,


Хоёр сусалые гал болгохоо,


Хоёр хүниие айл болгохоо зорижо,


юһэ һарын 28-да, 17 сагта, Багшанарай колледжын эдеэ хоолой газарта Баатар Сэсэг хоёроймнай түрэ найрта буужа ерэхыетнай уринабди.


Радна-Базарай Дугартан

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Инаг мүнхэ дуранай


Үлзы дээрэ мүндэлһэн,


Дугар хүбүүнэйнгээ,


Анна бэриингээ


Хуби заяае холбожо баталха,


Хурим түрэдэмнай


Айлшан болохыетнай уринабди.


Хаяг: Бабушкинай гудамжын 62-дахи байра.


Арданай Заяататан

_______________________________________________________________________


Эрхим хүндэтэ ___________________

Жэлэй һайниие һунгаһан, үдэрэй золтойе тааруулһан,


2011 оной гурба һарын 23-да,


Үдэрэй 14 сагта үнгэрхэ түрэ хуримдаа уринабди.

Хаяг: Улаан-Удэ хото, Ранжуровай гудамжа, Буряадай гүрэнэй унивеститедэй эдеэ хоолой газар, II-дохи дабхар.


Баясхалан Номин хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Хэтэ мүнхэдөө


Хуби заяагаа холбожо,


Гуламтаяа түхеэрхэ,


Гарбалаа үргэлжэлүүлхэ,


Һайхан хэрэгэй гэршэ бололсыт гэжэ уринабди.


Манай түрэ найр март һарын 11-дэ, үдэрэй 14 сагта иимэ хаягаар үнгэрхэ: Улаан-Үдэ хото, “Тэрэнги” кафе.


Саяана Сэдэб хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Халуун дуранай хүсөөр


Хуби заяагаа холбожо,


Хурим түрэ наяруулха


Һайхан ёһо тэмдэглэхээ


Намарай дунда һарын 15-да, үдэшын 4 сагта Дээдэ Онгостойн “Баатарай үргөө” кафедэ уринабди.


Николай Оюуна хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Аха дүүнэр,


Айл аймаг, нүхэдүүд!


Түрэ хуримдамнай морилжо,


Түбхинүүлэн бидэнээ баярлуулыт!


Талархалаа халуунаар мэдүүлэн,


Таарамжатай юрөөл тогтоогыт!


Амтатай эдеэнһээ хүртэжэ,


Арзын дээжые амасаарайт.


Найр нааданай дүхэриг соо


Нахис хотос хатараарайт.


Баярыемнай хубаалдахаяа ерэхыетнай


Доро дохин уринабди!

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Наһанай харгы хоюулаа


Нарата дэлхэй дээрэ захалхамнай,


Нүхэдөө, түрэл гаралаа, аха дүүнэрээ


Найртаа уринабди!


Наһанаймнай эхин замые


Найр наадаар захалалсыт.


Түрэ наадандамнай буужа,


Хуби жаргалдамнай хабаадалсыт.


2009 оной октябриин 18-да, үдэшын 16 сагта Улаан-Үдын

Смолинай гудамжаар БГУ-гэй кафе (3-дахи дабхар).


Баясхалан Зоригмаа хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Уяа таһархагүй хуһан сэргэтэй,


Унтаржа залиршагүй улаан галтай


Улаалзай хүбдүүд угай Данзантан


Одхон хүбүүн Жамьянайнгаа


Айл бүлэ болоһон ушараарнь


Түрэдэ Таниие урижа байна.


Хэжэнгын аймагай Загаһата тосхоной кафе соо августын 15-най үдэр, 17.00 сагта үнгэрхэ.


Жамсын Данзантанай бүлэ<

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Хоёр толгой холбохо


Хорёод наһан ерээл даа!


Хүрим түрэ дэлгэхэ


Худа урагууд суглархал даа!


Нахиима найртаа Танаа


Наартай зохидоор уриналди!


Хэжэнгэ һууринай “Хэшэг” кафе сентябриин 28-най 16 сагта.


Зоригто Дари хоёр

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Хүбүүнэймнай дураяа нэгэдэһэн дүүхэйтэй,


Һаналаа нэгэдэһэн һамгатай болоһон


ушараарнь дашарамдуулан,


Түхеэрһэн түрэ хуримдамнай


Зунай эхин һарын 4-нэй үдэр, 16.00 сагта


“Тэнгис” ресторан талархан


Буухыетнай хүлеэнэбди.


Дамбын Дашидоржотоной бүлэ

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Агта мориной тооһо татуулжа,


Амба түрын ёһо мандуулжа,


Үргэһэн гаргаһанаа хүн болгожо,


Үетэн нүхэдөө, абга нагасанараа,


Түрэл түтимөө, худа урагуудаа


Түхеэрһэн түрэдөө уриналди.


Ага тосхон, “Онон” кафе, июниин 10-най 17.00 сагта.


Бадмын Баатарай Гарматан.

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Унаган ябаһан хүлэгнай


Морин болобо хаяа гэжэ,


Хүүгэн ябаһан үримнай


Хүн болобо хаяа гэжэ,


Гэгээн инагуудай дурые


Гэршэлсэхэеэ ерыта!


Шэнэ гэрэй Гуламтые


Носоолсохоёо буугыта!


Түрэмнай иимэ хаягаар үнгэрхэ:


Улаан-Үдэ, Павловай гудамжа, “Тройка” кафе соо февралиин 14-нэй үдэшын 5 сагта.


Сэбэгэй Санжатан

_______________________________________________________________________


Хүндэтэ ___________________

Апрелиин 30-да, 16 сагта, “Бурятия” ресторан соо үнгэрхэ Доржо хүбүүн, Дулма бэри хоёройнгоо зүргөө нэгэдүүлһэн золто үдэрыень тэмдэглэһэн түрэдэмнай ерэхыетнай уринабди.


Доржиевтан


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>