ЭРЫН ГУРБАН НААДАНАЙ ГИМН

үг. Н. Шабаевай, хүг. Г. Баттулгын


Гэрэл зураг: baikaldream.com

Эртын сагһаа эхитэй

Эрын гурбан наадан лэ –

Сэлгеэ Буряад дайдымнай

Сурхарбаанай наадан лэ!

Эрын солынь үргэһэн

Эрын гурбан наадан лэ!


       Долоон галаб саанаһаа

       Домог болоод тодорһон,

       Эрхим эры тодолһон

       Эгээл һайхан – барилдаан!


Эртын сагһаа эхитэй

Эрын гурбан наадан лэ –

Сэлгеэ Буряад дайдымнай

Сурхарбаанай наадан лэ!

Эрын солынь үргэһэн

Эрын гурбан наадан лэ!       Дүрбэн салир туруугаар

       Дэлхэйн хүрьһэ дорьбоогоод,

       Дэлһээ, һамбай хиисхүүлээд

       Дүүлин гүйдэг хүлэг лэ!


Эртын сагһаа эхитэй

Эрын гурбан наадан лэ –

Сэлгеэ Буряад дайдымнай

Сурхарбаанай наадан лэ!

Эрын солынь үргэһэн

Эрын гурбан наадан лэ!


       Зэбын түргэн ниидээн соо

       Жэгүүр үдэн дуулана.

       Баатар һуршын солые

       “Бар(а)-оо”,– гэжэ дуудана!


Эртын сагһаа эхитэй

Эрын гурбан наадан лэ –

Сэлгеэ Буряад дайдымнай

Сурхарбаанай наадан лэ!

Эрын солынь үргэһэн

Эрын гурбан наадан лэ!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>