ШОДООГУУД

Гэрэл зураг: David Fairweather

Булган уужам талада
Буряад хүнэй сэдьхэлдэ
Гэрэлтэмэ нэгэ баяр байха,
Гүйгөөшэ моридой урилдаан гэхэ.


Сагаалхима саһан гү,
Сахилзама ногоон гү,
Торгон дэлһэтэ хүлэгүүд,
Түргэн далита бүргэдүүд
Мүнгэн туруугаар дэлхэйе һиилэнэл,
Морин хуурай аянга дэлдэнэл.


Хүйтэн булагаар умдалжа,
Хүхэ зүлгөөр тангаржа,
Заһуулжа, һойлгожо,
Загал һайхан шэнжээ хүсэжэ,
Залин дуута аадар мэтэ табжархай,
Зада татаһан номын һуршадал хүсэтэй,
Зэрэлгээнэй долгин дээгүүр
Зэлэ татан ерэнэл.


Хазаартатаяа нэгэн болоһон,
Жолооень зүбөөр залаһан,
Хүбхэлзэнгүй бүхөөр һуугаад,
Халбалзангүй хүлөө хабшаад,
Шууяһан агаарта шурган ороод,
Амяа даран, бэеэ зангидан гүйлгэнэл,
Дүрэтэй манай шодоогууд
Зүрхэтэйхэн хүбүүд.

Цырен-Ханда ДАРИБАЗАРОВА

Гэрэл зураг: mongolianmumbles.com


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>