ЭДИР ДАНГИНАРАЙ МҮРЫСӨӨНДЭ


ЦЫРЕН-ХАНДА РИНЧИНОВНА ДАРИБАЗАРОВА,
Яруунын аймагай Үльдэргын хүүгэдэй сэсэрлигТуяна Цыбжитова
Эдир дангина-1997, 1-дэхи һуури


1. Амар мэндээ,

Ажалша, малша арадни!

Угсаата зоноймнай һайндэр

Уураг, тарагаар билтарбал.

Сагаан һараар, нүхэдүүд!

2. Үльдэргэмни һайхан даа,

Эндэ минии тоонто.

Үлгы дайдам баян даа,

Элбэг уһа газартай.

3. Үбгэ, эсэгэнэрни эндэ

Үнинэй түбхинэнхэй.

Хориин 11 эсэгын

Харгана угай

Морхёон

Хүжи

Намсарай

Цэбжид

Бадмажаб

Индарья.

4. Индарьяагай

Эрхэ тангилхан одхон үри,

Туяа гэрэл сасаруулһан

Туяана басаган гээшэлби.

Дун сагаан хонин жэлтэйб,

Дабашагүй 9 улаан мэнгэтэйб.

Аба эжынгээ

Альган дээрэхэнэ үндынэб.

Түрэл нютагтаа

Талын сэсэгтэл һалбарнаб.

Гурбан һайхан аханараа

Түшэглэхэ золтойлби.

Тойроод байһан зоноо

Баясуулха сэдьхэлтэйлби.

5. Бууһан жэлээр

Бултыетнай амаршалнаб,

Үнэн зүрхэнһөө

Үреэл үгэеэ хэлэнэб.

Сагнай һайжараг лэ,

Сагаалгамнай мандаг лэ!

Һанаһанаа абажа,

Һарбайһандаа хүрэжэ,

Арад зон булта

Амгалан тайбан һуухатнай болтогой!


Туяна Будажанаева


1. Амар сайн!

Буянтай һайхан

Буряад зоноймнай

Буурал сагһаа мандуулһан

Сагаан һарын һайндэрөөр

Та бүгэдые амаршалнаб,

Сагаан хадагаа дэлгэнэб.

Мэндээ!

2. Жэлэй дүрбэн сагта

Жэгдэ һайхан уларилтай,

Һара, наранай туяада

Һаргама гоё зурагтай

Үльдэргэдөө би дуратайб,

Үндын ябахадаа баяртайб.

3. Түмэршэ хүбдүүд угни,

Түшэглэхэ изагуурни

Будажанын Санжа,

Санжын Цэрэн-Доржо,

Цэрэн-Доржын

Дүрбэн үриин одхон,

Дун сагаан хонин жэлтэй,

Дарагдашагүй 9 улаан мэнгэтэй.

Хүсэ шадалтай,

Хурса бэлигтэй,

Туяарһан наранай элшэдэл

Туяана басаган гээшэлби.

4. «Үреэлэй үзүүртэ – тоһон» — гээд

Үбгэ эсэгэнэрнай хэлсэдэг.

Үшөө дахин амаршалаад

Үреэлээ битнай хэлэһүү даа.

5. Тагаар дүүрэн эдеэтэй,

Тагшаар дүүрэн тарагтай,

Омогтой, олзотой

Ондо орожо ябахатнай болтогой!


Раджана Гомбоева
Аймагай «Сагаан һарын дангина-94», 1-дэхи һуури
«Гэсэрэй ехэ нааданай дангина-95», 2-дохи һуури


1. Бархан уула дэнзэтэй

Байгал далай һүлдэтэй,

Булган халюун малгайтан

Буряад-монгол угсаатан!

Ерэн юһэн гулбайтай,

Ерэнхэд ехэ уһатай,

Баян үргэн дайдатай,

Байдал һайхан арадтай

Хатан Ярууна эжыһээ

Халуун мэндые хүргэнэб.

Амар мэндээ!

2. Түмэн агтын туруугаар

Түби дэлхэйе һиилэһэн

Богдо-Чингисэй сэрэгһээл

Баян-арбан отогни,

Алтай Хангайн үбэрһөөл

Ойрад-монгол гарбални.

Эзэн хаанай харуулда

Хасаг сэрэгэй албанда

Эхирэд-Булагадай дайдаһаа

Эгсэ зорин дабхиһан,

Хамар-Дабаан уулаһаа

Хаха буужа ерэһэн

Барда

Масай

Бадма

Банюу

Гомбо

Цэрэнжэд

Лубсан-Цырен.

3. Лубсан-Цыренэй

Найман хүүгэдэй нэгэн,

Дүрбэн ногоон мэнгэтэй,

Дэлһэтэ морин жэлтэй,

Дарагдашагүй һүлдэтэй,

Даашагүй хэшэгтэй

Гуа арюун дангина -

Гомбоева Раджана

Агуу Гэсэрэй найр наадаар

Арад зоноо амаршалжа,

Улаан-Үдынгөө оршондо

Үндэстэнэйнгөө заншалаар

Үреэлжэ танаа байналби.

4. Гальбар зандан модондол

Оройгоороо һалбаржа,

Ганга ехэ мүрэндэл

Оёороороо дэлбэржэ,

Хирэгүй арюухан,

Хилэнсэггүй сарюухан,

Булга, торгоор хубсалжа,

Булагай уһаар умдалжа,

Һүр һүлдэ үндэр

Хии моринтнай дээрэ

Хиисэжэ байхань болтогой!


Соёлма Юмжитова
Аймагай «Эдир дангина-2003», Гран-при


1. О, народ мой -

Синего неба и солнца друзья!

Все мы с вами большая семья,

Мы – сибиряки,

Духом и телом всегда крепки.

Вспомним нынче обычай бурят -

Пусть благородством, счастьем сердца горят.

С Белым месяцем! Сагаан һараар!

2. Аялга дуунай оршондо

Аяглан наадан ябаналби.

Буряад зонойнгоо заншалые

Бадараалсажа ерэбэлби.

3. Элдин дэлгэр Эгэтын-Адагай

Эдир дангина Соёлма гээшэб.

Эсэгэмни – Сэдэб,

Элинсэгни – Эрдэни,

Хулинсагни – Жанчиб,

Саашань хэлэбэл –

Мэдээшэ

Тарба

Шонхо

Гэдэгшэ.

Хун шубуун гарбалтан

Хуһан модон сэргэтэн

Хорёодой ехэ угтан

Хорбоо дэлхэйдэ мандатугай!

4. Нохой жэлдэ

Намарай сагта мүндэлөөб.

Оршолон дэлхэйдэ

Орилон, шашхан түрэһөөр

Юһэдэхи жэлдэ

Юмжитова Соёлма гүүлэжэ ябаналби.

5. Хүн хадаа баһа

Үреэлээ хэлэһүү даа.

Хонин жэлнай хохиртой,

Хотон зомнай хэшэгтэй

Ан-бун ондо ороё даа,

Амгалан мэндэ ябаял даа.

Үреэлни тогтог,

Үнжэгэ тоһондол нэбтэрэг!


Саяна Дашанимаева
«Эдир дангина-2002», республикын Гран-при


Гарахадаа:

«Хушуундаа сагаантай хүрин хээрни

Хухалжархин алдабал даа ургыем»

1. Монгол литээр буужа ерэһэн

Морин-эрдэниин солыень дуудаял

Мүнгэн сагаан хэшэгээр дэлбэрһэн

Мүнхэ һайхан Сагаан һараяа угтаял!

Сагаан һараар! Мэндээ!

С Белым месяцем Вас, земляки,

Сердцем горячие, духом высокие

Вы – мои сибиряки!

2. Моя родина там,

Где в озерах играют солнца лучи

А в дебрях таежных

Бьют чистых аршанов ключи.

Моё тоонто там,

Где у Обоото – горы в тиши

Стоит субурган

Провидца великого Молон-багши.

3. Эреэн-Бууралдаа мүргэлтэй

Баруун-Үльдэргэ нютагтай,

Урайни сагһаа ажалша, малша

Улаалзай хүбдүүд гарбалай гээшэ -

Дашанима

Цыренжаб

Норбо-Самбу

Норбо-Самбуугай

Санданай

Гурбан үриин нэгэн болохо,

Газар доһолмо луу жэлтэй

Тэнгэри тулама уулын нэрэтэй

Декабрь һарын жабар соо

Дэлхэйдэ мүндэлэн ерэһэн

Сарюухан, арюухан

Саяна Сандановна урдатнай

Баясан, миһэрэн зогсонолби.

Буряад заншалаа шадал соогоо

Үргэлсэнэлби.

Улаахан, ягаахан хасарнуудни

Улаазайн дэльбые һануулмаар

Урихан, харахан нюдэдни

Угааһан мойһонтой сасуулмаар.

4. Уһан морин жэлнай олзотой байг лэ,

Улад зомнай урматай ябаг лэ.

Адууһа, малнай

Атар тарган ондо орог лэ.

Үхибүүднай улаахан хасартай,

Эжынэрнэй тоһон торгон гартай,

Абанар, ахайнар байдалаа уранаар байгуулжа,

Амгалан тайбан

Аза жаргахатнай болтогой!


Дашима Цыренова,
Аймагай эдир дангина-1999, 1-дэхи һуури


1. Амар мэндэ!

Арад зон, амбан сайдууд,

Буряад оронойм

Булан бүхэнһөө бууһан айлшад,

Булган, халюун захатан -

Буряад-монгол яһатан!

Сагаан һарамнай морилжо,

Сагаан сэдьхэлээ, сагаан эдеэгээ

Салгидхажа байна гүт?

Шэнын нэгэнээр! Шэнэ наһаар!

Мэндээ!

2. Танай урда зогсоһон

Тангил дангина Дашиима

Танилсаха дуратай байнаб.

Аба, эжыдээ ямбатайб,

Алтан хоёр аханартайб,

Могой жэлдэ

Молон багшын нютагта

Мүндэлһэн түүхэтэйб.

Үргэн Яруунын

Үльдэргэ һайхан нютагта

Үндыжэ ябанхайб.

Баясан, дуулан ябахадам

Булжамуур шубуунай аялгашуул,

Хүхюүнээр бүжэглэн байхадам

Хөөрхэн унаганай нааданшуул.

3. Хүхэ тугтай

Хүбдүүд угай Баянда

Холхосо

Цэбэг

Сэрэн

Ханда

Чимит-Даши

Сан-Дэлэг.

Сан-Дэлэг – минии аба,

Эрын юһэн эрдэмтэй,

Хорло – һайхан эжым

Оёдолшо уран бэлигтэй.

Эсэгынгээ һургаалтайб,

Эжынгээ заабаритайб.

Уран үгэдэ дуратайб,

Уян хатарта һэдэбтэйб.

4. Хада гэшхэбэб гэжэ,

Халюу гэшхэжэ ябаарайгты.

Бута гэшхэбэб гэжэ,

Булга гэшхэжэ ябаарайгты.

Түрэл хэлэнэйнгээ

Булагые шэргээнгүй,

Тоонто газарайнгаа

Шарайе бузарлангүй,

Эхэ нютагаа сахижа,

Энхэ тайбан һуухатнай болтогой!


Оюна Галсанова,
Эдир дангина-1999, Үльдэргэ


1. Амар сайн!

Саһата үргэн дайдаарнай

Сагаан жабар тооһорно.

Аһан дуратай һайндэрнай

«Аахрай!» гэһээр тодорно.

Мэндээ, манай Сагаалган!

Мэндээ, манай арад зон!

2. Хэн гээшэбиб би,

Хэлэжэ шадахаб тандаа:

Угаймни һагабша

Урда сагһаа эхитэй юм.

Хориин 11 эсэгын

Хүхэ тугтай

Хула моритой

«Бүргэд» ураатай

Хүбдүүд угай, Улаалзай хүхүүрэй

Заглаа

Жаб

Доржо

Галсан

Сэдэб

Намсарай

Намсарайн нарин харахан,

Налгай зохидхон,

Эмхи журам ехэтэй,

Эрдэм номдо бэлигтэй,

Үбгэн абын үреэлтэй,

Хүгшэн эжын үршөөлтэй,

Үндэр заяатай,

Үргэн харгытай,

Мүнхэ дэлхэйдээ

Могой жэлдэ мүндэлһэн,

Аба, эжыдээ

Асари баяр асарһан,

Оюун номин эрдэни -

Оюуна хүүхэн гээшэб даа.

3. Арад зондоо

Алтан үреэлээ дуулгаһуу:

Үглөөн бүри наранай толо угтажа,

Үдэр бүри айлшадай үреэл тогтоожо,

Бур-бурхан утаатай,

Бурьялма һайхан байдалтай,

Тоонто дулаан нютагтаа

Толоржо, тодоржо һуухатнай болтогой!


Бэлигма Цыденжапова,
Аймагай «Эдир дангина-2004»,1-дэхи һуури


1. Сагаан хэшэгээ дэлгээгээд,

Сагаалгамнай ерээл даа.

Бообо, саахар элбэгжээд,

Багашуулнай һэгшээл даа.

Сагаан һараар!

2. Үргэлтэйхэн Тура баабаймни

Үндэр заяа далланал.

Бодонгууд угай шуһамни

Буурай сагһаа дамжанал.

Цэдэнжаб

Цырен-Доржо

Эрдэни

Солбон.

Солбон — минии эсэгэм

Альган дээрээ үргэнэл,

Аша хайраяа үзүүлнэл.

3. Алтан Солбон абынгаа,

Арюухан Валя эжынгээ

Ууган үринь – Бэлигмааб,

Үхэр жэлтэйб, 3 хүхэ мэнгэтэйб.

Янгинама жабар соо түрэбэшье

Яһалахан дулаан сэдьхэлтэйб.

Дүрбэтэйхэн дүүдэй Мэргэнээшье

Дүмэжэ зохидоор хүтэлэгшэб.

4. Я – дочь табунщика,

И когда вырасту

Стану учиться в Москве.

Буду там вспоминать

Как по родным ульдургинским степям

Мчатся быстрых коней косяки,

А песни моего отца

Будут звенеть в душе.

5. Абамни – адуушан,

Абгамни – адуушан.

Адуушад соо өөдөө боложо ябанаб,

Зээрэг үреэгэй дэлһые

Зүрхэтэйгөөр адхахаб.

Бишэн жэлдэ

Бүгэдэ арадаа үреэлнэб:

Унаһан мориднай хурдан,

Һааһан үнеэднэй һүтэй,

Хүүгэднай хүхюүтэй,

Хүгшэднай буянтай,

Аба эжынэрнай

Амгалан мэндэ

Ажаһуухамнай болтогой!


Гэрэлма Гомбоева,
Аймагай дангина- 2001, Гран-при,
Республикын 3-дахи һуури


1. Галабуудай гарьха эрьелдэнэ,

Зуун жэлнууд һэлгэлдэнэ.

Харин Байгал далаймнайл

Аажамаар амилһаар,

Саяан ууламнайл дуулгаараа яларһаар,

Сагаалгамнай салгидаһаар,

Саһата үргэн Буряаднай мандаһаар.

Сагаан һараар!

2. Номин сэнхир Яруунам

Найман тахилаа табинхай.

Мүнгэн сүгсэ – нуурнуудынь

Мэлмэн уһаар дүүрэнхэй.

Үлгы тоонто Үльдэргэм

Үлзы хэшэгээ үршөөнхэй,

Молон – багшын субургадань

Мэргэн солонь элсэнхэй.

3. Алтай, Хангайһаа буужа ерээл элинсэгүүдни,

Агуу сагаан хаанай хилыень сахяал үбгэ эсэгэнэрни.

«На мохнатых конях пронеслось моё

смуглое племя,

Возносило, карало его беспощадное время,

Молоко матерей безымянных дарило бессмертье»

«И пришел мой черед появиться

на этой планете» (по Б. Дугарову)

Баян-арбан омогтой

Бардын 7 хасаг хүбүүдһээ гарбалтай

Банюу Гомбын Лубсан-Цыренэй

Найман һайхан үринэрэй нэгэн

Гарагай һайнда

Газар дэлхэйдэ мүндэлөөб.

Хулгана жэлтэйб,

Долоон улаан мэнгэтэйб.

Абынгаа аһан дуратай

Алтанһаа үлүү

Гэрэлтэмэ элшэ туяатай

Гэрэлмаахан гээшэлби.

Ажабайдалда, аялга дуунда

Анханһаа дуратайб,

Түрэл хэлэеэ, түүхэ домогоо

Тон ехээр сэгнэнхэйб.

4. Энэ һайхан ордон соо

Эбтэй зохидоор Сагаан һараяа

Угтажа байһан

Угсаата арадаа үреэжэ байнаб.

Дээрэһээ олон бурхадтаа

татуулжа,

Доороһоо зон нүхэдтөө

Үргүүлжэ,

Зол хэрэгтнай бүтэсэтэй,

Зориһон харгытнай дэлисэтэй,

Һарбайһандаа хүрэжэ,

Һанаһанаа абажа ябахатнай болтогой!


Эржена Доржиева,
Аймагай «Эдир дангина-2005 », 1-дэхи һуури,
Республикын финалист, 2005


1. Амар мэндэ!

Эхин һургуулиин шабинар,

Эрхим хүндэтэ багшанар,

Бишэн жэлдэ бүгэдыетнай амаршалнаб,

Буряад зоной заншалаар золгоноб.

Сагаан һараар!

2. Даагантай далантай

Буруутнай булшантай

Сагаалжа, ногоолжо байна гүт?

Жэл дээрэ жэл нэмэжэ,

Наһан дээрэ наһа нэмэжэ

Нютагаархимни, баяртай байна гүт?

3. Зүг бүридөө субаргануудтай,

Зубхис бүридөө шодонуудтай,

Үндэр хадануудтаа

Хии моридоо хиидхүүлһэн,

Үргэн таладаа

Арад зоноо түбхинүүлһэн,

Газар уһан дээрэ

Гансахан тоонто – Үльдэргэмни!

4. Үльдэргынгөө дайдаар

Үбэлжөөн, зуһалан һэлгэһээр,

Үхэр, малаа адуулһаар,

Уг унгияа залган ябаал Харансай.

Тэрэнэй хүбүүн Үлүүдэй

Цэбэг

Доржо

Цырен-Ханда

Даша — минии аба

Угайнгаа һарбаалжан

Улам саашань һалбаруулаа.

Абын 5 үринэрэй

Аһан одхонсог

Үбэр-үбэр хусадаг нохой жэлдэ

Үзэлэй хүйтэн декабрь һарада

Оромгүй шангаар шашхажа

Орон дэлхэйдээ мүндэлөө бэлэйб.

Эжы, абам баясан,

Эржэн гэжэ нэрлээ һэмнай.

5. Зай, үетэн нүхэдөө үреэе:

Залхуурангүй номоо үзэжэ ябая,

Эрдэмтэй зон болоё,

Эхэ нютагаа суурхуулая.

Ашата багшанарнай,

Аба, эжынэрнай

Амгалан тайбан ажаһуугты,

Аюул тодхор бү үзэгты.

Энэ дэлхэйдэмнай

Эб найрамдал мандаха болтогой!


Таня Галсандоржиева,
Дангина-2004, Үльдэргэ


1. Ази түбиин литээр

Арбан хоёрой нэгэн

Бишэн жэлнай морилбо,

Буряад орондомнай Сагаан һара мандаба.

Хамаг зомнай баясаба,

Хуушанай ёһоор найрлаба.

Амар мэндээ!

2. Хадын үндэр оройдо

Хии морид хиидэнхэй,

Хүбшэ хүдөө дайдада

Хүжын хангал тунанхай.

Земляки мои славные,

Люблю Вас от чистой души.

А древо моё родословное

Здесь, на земле Ульдурги.

Түүни холоһоо

Тужа баабайдаа мүргэлтэй

Улаалзай хүбдүүд гарбални

Үнэржэхын хэшэгтэй.

Тожо

Тожомой

Банди

Жаб

Галсан-Доржо

Дари-Жаб

Намжал.

3. Найман Намсарайдал Намжал абамни,

Ногоон-Дара эхэдэл Дулма эжымни.

Хада ууладал – хүгшэн эжымни,

Түшэхэ, тулгаха 5 аха, эгэшэнэрни.

Сарюун үргэн дайдадаа

Саһанай хайлан байхада

Молон-багшын нютагта

Морин жэлдэ мүндэлөөб.

Зургаадахи үридөө

Зүгөөргүй гэртэхимни баясаа юм.

Татьяна Ларинадал болог гээд,

Таня нэрэ үгөө юм.

Эрдэм номдо һэдэбтэйб,

Эрмэлзэл зориг ехэтэйб.

Һайхан Ерээдүйдөө этигэнэб,

Һанаһан хүсэлөө заагүй бэелүүлхэб.

4. Арбан табанай һарадал

Талмайран жаргажа

Атар газарай ногоондол

Халюуран һалбаржа ябахатнай болтогой!


Арюуна Дашиева


1. Хони, хурьгад мааража,

Хэшэгнай арьбажаба.

Сагаалгамнай мандажа,

Сэдьхэлнай баясаба.

Сагаан һараар!

2. Урдын урда сагта

Урин дулаан байхада

Улаалзай хүбдүүд гарбалтан -

Угһаа нэгэ омогтон

Обоото-баабайн үбэртэ

Отогложо һууһан юм.

Тэдэнэй нэгэн Шүлтэ,

Тиигээд саашаа Цэрэмпэл,

Дагба

Дамба

Үбгэн абам – Шойдон,

Өөрым эсэгэ – Намсарай.

Намсарайн одхон үри

Найман сагаан мэнгэтэй

Бишэн жэлдэ

«Биб» — гэжэ дэлхэйдэ мүндэлһэн,

Нюдөөрөө энеэһэн,

Нарандал мэшэеэһэн,

Аглаг талын сэсэгтэл

Арюуна дүүхэй гээшэб даа.

Тоонто нютагайнгаа

Торгон хүрьһэ гэшхэнэб.

Аба эжынгээ

Алтан һургаалда хүртэнэб.

3. Үглөөн бүри

Наранай туяа угтажа,

Үдэр бүри

Үреэлэй һайханда хүртэжэ,

Жэргэмэлэй дуута

Жэнхэни Буряад нютагтаа

Арад булта

Амгалан тайбан һуухамнай

болтогой!


Чимита Дарибазарова,
29-дэхи гимназиин эдир дангина-2007, 1-дэхи һуури


1. Солнечной Бурятии

Сыновей и дочерей

С Белым месяцем поздравляю,

Счастья, радости желаю.

2. Зунай сагай эхиндэ

Үдэр гарагай эрхимдэ

Нюуртаа гэрэлтэй,

Нюдэндөө галтай,

Эрхим хүүгэн мүндэлжэ,

Эжы, абаяа баясуулааб.

Могой жэлтэйб,

Найман сагаан мэнгэтэйб.

Дорюун, хүхюүн абаритайб,

Дуулахаш, хатархаш дуратайб.

3. Хори-буряад гарбалтай

Хуасай ехэ угтай

Дарибазарова Чимита Баировна -

Сагаан һарын эдир дангина

Танай урда зогсоноб,

Һайхан сэдьхэлһээ үреэлнэб.

4. Хурдан хүлтэй

Хулгана жэлдэ

Хэрэгтнай бүтэжэ

Хэшэгтнай дэлбэржэ

Байхань болтогой!

5. Абам, эжымни –

Алтан нарамни.

Түрэл гарални –

Түшэг тулгамни.

Улаан-Үдэдөө

Улаан бургаһандал урганаб,

29-дэхи гимназидаа

Эрдэм, бэлиг шудалнаб.

Эсэгынгээ нэрэ хухалхагүйб,

Эжынгээ һургаал мартахагүйб.

Сагаан һарамнай мандажа байг лэ,

Арад зомнай жаргажа һууг лэ!


Зинаида Цыдыпова
Аймагай дангина-2004, 2-дохи һуури


Үргэн ехэ дайдаараа

Үнэржэжэ түбхинэһэн

Буян, хэшэг, найдалаа

Батаар зохёон найруулһан,

Хатан Яруунын албатад,

Хамаг олон айлшад

Нарһатынгаа соёлой ордон соо

Найраа намхан бүтээел,

Эбэй һайхан оршон соо

Эльгэлэн, хүхин зугаалаел!

Амар мэндээ!

Сэгээн сэбдэг тэнгэриин

Сэгээн номин үнгые

Толи гэрэл нуурнуудтаа

Толо татан наадхуулдаг,

Баян хангай Яруунын

Баруун энгэр тала

Бууха алтан сэргэмни,

Бусаха нангин буусамни.

Энэ бэеым тэнжээһэн

Эхэ тоонто Үльдэргэмни.

Сугларһан бүгэдэ таанараа

Сарюун заншалаар мэндэшэлэел.

Сагаан һараар! Сагаалганаар!


«Хүбдүүд хүн хүхюүтэй

Хүнды модон абяатай».

Урдын сагай Барханаг

Улаан шарахан Мүнхэ

Буянтайхан Буудхан

Халбагар Халзан

Баяртай Басаган

Элинсэг аба Дамшаа

Хулинсаг гэхэ Сэдэб

Залан сэхэ Залхай

Залхайн хүбүүн Дамби,

Дамби абынгаа

Табан хүүгэдэй одхон

Тахяа жэлтэй,

Нэгэ сагаан мэнгэтэй,

Зохидхон, золтойхон

Зина басаган гээшэлби.

Энэ юртэмсэдэ

Эрьежэ түрэхэдэм,

Аянай шубууд ганганажа,

Шэлбүүһэн гоёор анхилажа,

Үльгэрэй һайхан юртэмсэ

Үхибүүн намайе угтаа һэн.

Арад зондоо хэлэһүүлби:

Арюухан байгаалияа гамнаял!

Нариихан, сэбэр горходнай

Далайда хүрэжэл урдаг лэ,

Хада, хүбшэ, таламнай

Хододоо ногоорон һалбараг лэ!

Һара, нараяа толоруулжа

Һайхан сэдьхэлтэй ябаяыл.

Ехэ сэбэрээр арюулжа

Ерээдүй тээшээ дабшаеыл!


Цырендоржиева Эржена,
Үльдэргын хүүгэдэй сэсэрлигэй «Эдир дангина-2009»


Амар мэндэ, нютагаархин!

Шарагшан үхэр жэлнай

Шангаар мөөрэн ерээл даа.

Сагаан һараар!

Эреэн-Буурал, Хүлэрэгтэдөө

Эртэ холоһоо мүргэлтэй

Бадаритан хотон

Баруун-Үльдэргэдөө һуугаа юм.

“Ганса модон эзэтэй

Галзууд хүн сухалтай”.

Дондог

Цырен-Доржо

Базар-Дара

Гомбо-Доржо,

Гомбо-Доржын Ирина.

Ирина алтан эжынгээ

Элшэ туяа гэрэлхэн,

Намарай сагта

Хонин жэлдэ мүндэлһэн

Хэшэгтэй, бэлигтэй,

Хатарха, дуулаха,

Хэлэхэдээшье бэрхэ

Цырендоржиева Эржэна,

Ерээдүй сагай телеведущи,

Ехэ һайханаар таанараа үреэлнэб.

Набша мэтэ һалбаржа,

Наран шэнги мандажа байхатнай болтогой!

Дахуулаад хүтэлдэг

Должин нагаса эжыдээ баяртайб.

Анхаран энхэрдэг

Аюур нагасадаа дуратайб.

Һайн үдэрөөр таанадтаа

Һайхан дуугаа зорюулнаб.


Индира Гомбоева
Дангина-1998, Үльдэргэ


1. Сагай гүйсэ түргэн даа,

Сагаан далита шубуун мэтэ үнгэрнэл.

Эрьеэд лэ ерэбэл даа,

Ээлжээтэ манай Сагаалган.

Амар мэндээ!

Һама сахюусанаа

Һэрюун байжа угтаба гүт?

Асарагдаһан хэшэгээ

Алдангүй золгобо гүт?

Ороһон жэлнай олзотой,

Гараһан жэлнай гарзагүй

Байхань болтогой!

Айраг, тарагнай дэлбэржэ,

Аза талаамнай дэлгэржэ

Байхань болтогой!

2. Би болобол

Эрхим багша Номтоевай нэрэмжэтэ

Эхин шатын һургуулиин

4-дэхи ангиин шаби,

Дүрбэн тэгшэ бэлигтэй,

Даруу түбшэн абаритай,

Туулай жэлдэ дэлхэйдэ мүндэлһэн,

Табан эгэшэеэ дахажа үндыһэн,

Хоёр хөөрхэн дүү хүбүүдээ

Хүтэлхэ золдо хүртэһэн,

Ойрод-монгол гарбалтай

Баян-арбан отогтой

Гомбоева Индира

Гарһан жэлээр та бүгэдые

Амаршалжа,

Үреэлжэ зогсонолби.

Аһан шадалаараа

Арадайнгаа ёһо заншал

Үргэлсэжэ байналби.

Сагаан һараар!

Сагаалганаар!


Туяна Жамбалдагбаева
Аймагай дангина, 1-дэхи һуури


1. Сагай Рабжуун гороолһоор

Бишэн жэлнай гарабал.

Зүүнэй литын тоололгоор

Замби түбидэ морилбол.

Баран зомнай хүхинэбэ,

Буряад ёһоор угтаба.

Амар мэндээ!

2. Родина малая – Ульдурга,

Сердцу каждого ты дорога.

В зимнем сне вековая тайга,

Тут до сказки всего два шага.

Льды, снега на холмах и озерах

Но жар огня – в очагах и сердцах.

3. Гал улаан тугтай

Галзууд угай

Жамбалдагбын

Цырен-Базарай Буладайда

Бар жэлдэ

Булайхан хүйтэндэ

Булхагар улаахан бүүбэй түрэжэ,

Аба, эжыгээ

Абганар, нагасанараа

Аргагүйл баясуулаа бэлэйб.

Нарайхан амитанаа

Нарантай жэшэжэ.

Туяана гэжэ нэрлэһээрнь

Тэбхэр 16 жэл үнгэршэбэ.

Агта моридыш унадагби

Аялга дуугааш татадагби.

Чимит дүүтэйгээ эбтэйхэн

Шубуунай хоёр далибди,

Һургуулияа мүнөө жэл дүүргэхэб,

Өөрынгөө зүргэ олохоб.

“Яруунын хүбүүд, басагадай

Ябаһан харгынь ута юм.

Одоо хаанаш ябахадань,

Одо заяань үндэр юм”.

4. Буряад зомнай үреэлтэй,

Бурхан шажан мүргэлтэй.

Нангин олон шүтээндээ

Наманшалжа ябаял,

Түрэл һайхан дайдадаа

Түшэглэжэ жаргаял!


Арюуна Доржиева,
Аймагай дангина- 2008, 1-дэхи һуури


1. Хорин нэгэдэхи зуун жэлдэ

Хаба ехэтэй дабхижа,

Олон яһатанай жагсаалда

Омог солоёо үргэжэ,

Түүхэ дамжан ерэһэн

Түрэл буряад арадаа

Мүнхэ сагай найраар,

Мүнгэн сагаан һараар

Хуушанай ёһоор мэндэшэлнэб,

Хүхэ сэнхир хадагаа дэлгэнэб.

Мэндээ!

2. Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ

Ялабхинаһан нуурнуудтай

Ярууна гэжэ аймагта

Үзэсхэлэн һайхан дайдатай

Үлзы нютаг – Үльдэргэдэ

Дун сагаан хонин жэлдэ мүндэлөөб.

Дарагдашагүй 9 улаан мэнгэтэйб

Бузаргүй нараншуу,

Булангиргүй уһаншуу,

Адис, санзайн хангалтай

Арюуна – арюудхаһан нэрэтэйб.

Жаргал – ажалша абатайб

Баярма – дууша эжытэйб.

Баатар, Зоригто, Бата –

Бата хэрэм аханартайб

Хөөрхэн жаахан Һамажаб

Хүтэлхэ һайхан дүүтэйб.

Улаан зүрхөөр уянби,

Ургы сэсэгээр задардаг юм.

Аляа сэдьхэлээр баянби,

Аялга хүгжэмөөр зэдэлдэг юм.

3. Энэ һайхан ордон соо

Эбтэй һууһан таанараа

Үшөө дахин амаршалнаб,

Сагаан һараар үреэнэб.

Сэбэр газарта

Хии моридоо хиидхүүлжэ,

Шэнэ сагта

Долги үгсэн һамаруулжа,

Согтой, солгёотой

Чингис-Богдын сэрэгтэл дабхижа,

Хамаг мууе

Тооһон тоборог болгожо,

Аза жаргалаа

Һүр һүлдэеэ мандуулжа

Ябахатнай болтогой!


Дулмажаб Доржиева,
Хатан-2004, 1-дэхи һуури, Улаан-Үдэ
Залуу мэргэжэлтэдэй мүрысөөндэ


1. Мянган жэлнүүдэй

Манлай дээрэ тодорһон,

Зуун жэлнүүдэй

Зүрхэн сооһоо мүндэлһэн,

Буряад-монгол нэрэеэ

Буурай сагһаа үргэһэн

Сагаан һарынгаа найрые

Сэдьхэл соогоо бүрилдүүлһэн,

Ашата һайхан арадни,

Амар мэндээ!

Хадаг шэнгеэр сэдьхэлээ дэлгээнэб,

Хамаг зоноо Сагаалганаар амаршалнаб.

Мүнгэн һараар! Мүнхэ найраар!

2. Үлзы һайхан Үльдэргэ нютагта

Үбэлэй тэнгэй янгинама хүйтэндэ

Дархаша уран, Харгана угай

Дампилай Цэдэнжабай

Дамбын Дугаржабай

Эгээл түрүүшын үри боложо мүндэлөөб,

Эрхэхэн хоёр дүүнэрээ дахуулааб.

Арад түмэнэй эртын заншалаар

Айлай бэри боложо түбхинөөб.

Ашабагад угай юм наһанайм нүхэр – Пүнсэг,

Арай табатай юм хүбүүмни

Тогоо-Тоомор – эрхэ монсог.

Мэргэжэлтэ һургуулиин мастер гээшэб,

Эдеэнэй нюусые шабинартаа нээгшэб.

Дүүрэн шарайтай, дулаахан сэдьхэлтэй

Дулмажаб Дугаржаповна нэрэ обогтойб.

Улаан-Үдэ – түб хотодоо ажаһуунаб,

Урагшаал жүдхэжэ, урматай ябанаб.

3. «Вы слыхали когда-нибудь

О траве голубой ая-ганга?

У нее синеватые колкие стебли

От нее синеваты наши бурятские степи»

И я пожелаю словами

Нашего великого поэта Дондока Улзытуева,

Чтобы ая-ганга курилась в наших жилищах

Дымом бессмертья

И, чтобы народы наши жили, не зная

Горя и лихолетья.

Пусть вечное синее небо

Озаряется улыбками детей!

Түрэһэн үринэрнай

Түрүү зэргэдэ ябаг лэ,

Түлиһэн гуламтамнай

Түмэн жэлдэ бадараг лэ!


Анжелика Дымчикова,
Республикын хатан-2005, 1-дэхи һуури


1. Амар мэндэ!

Шулуутай газарта буусаяа түхеэржэ,

Шонотой газарта малаа үдхэжэ,

Шэрүүн байдалда хатуужаһан,

Шэмэрүүн уларилда хүдэржэһэн,

Һүнэшэгүй һүлдэтэн

Унашагүй сэргэтэн!

2. О, край заповедный, земля Барагхана,

Вечно сиянье гольцев Бархана.

Кедром, смолою там пахнут ветра,

Горных ручьев слышен гомон с утра –

Здесь предков моих стоит коновязь.

Где я, Анжелика, в год мыши весной родилась.

Светлым умом озарил Манджушри

Стремленьем к достатку – Бисман-тэнгэри.

Урда зүгэй Барьбинша – эсэгымни уг лэ,

Отошо шоно – эжымни домог лэ.

Бархан уулаһаа үршөөлтэйл

Бүргэдэй жэгүүртэл бодолни.

Баргажан голһоо үреэлтэйл

Бурьялма арюухан сэдьхэлни.

3. Эгэтын-Адагта бэри буунхайб,

Эгээл һайхан Эрдэм нүхэртэйб.

Сарана, Чингис – үри хүгэдни

Сэдьхэл бодолойм һара, нарамни.

Олзын хэрэг эрхилжэ

Туршанаб,

Олоной туһада оролдожо

Һуранаб.

Край голубых озер – Еравну

Родиной второю я зову,

И Сандаловый Зандан-Жуу

Как святыню мира чту.

Здесь мой дом, семья, работа,

Приятна мне вседневная забота.

По обычаю предков я Вас угощу

Пищу белую от чистой души поднесу.

4. Бишэн жэлдэ булта баяртай ябаял даа,

Баян тарган, арьбантай, далантай һууял даа.

Хатуу, муу саг гэлдэнгүй,

«Хүдэлмэри хүндэ» — гээд гэмэрэлдэнгүй,

Ажалаа хэжэ, амаа тоһодожо,

Амгалан тайбан һуухамнай

болтогой!


Ханда Дамбаевна Энкеева,
Хатан-2004


1. Амар мэндээ!

Гүн ехэ хүбшэтэй,

Гүнзэгы олон нуурнуудтай,

Халюун нэмжээ талануудтай,

Хангай хүбшэ дайдатай

Хатан Ярууна эжын

Харьяата албата арад түмэн!

Буряад ёһоор золгожо,

Буурай заншал сахижа,

Шэршүү хадагаа дэлгээжэ,

Шэнын нэгэнээр амаршалнаб.

Мэндээ!

2. Һара тээһээ һалхилма

Һайхан түрэл дайдамни,

Наран тээһээ намаалма

Нангин тоонто Үльдэргэмни.

Үргэмжэлжэ аршалдаг

Үндэр Эреэн-Буурални.

Эжэлүүдгүйхэн һанагдадаг

Эжы, аба хоёрни.

3. Түмэршэ хүбдүүд угтай,

Түрүү дууша бэлигтэй

Энхын Дамбын

Зургаан үринэрэй нэгэн,

Зурхайн ёһоор гахай жэлтэй,

Табан шара мэнгэтэй,

Хэшэг даллагата Сагаан һарада

Хүн боложо мүндэлһэн,

Хонгёо хоолойтой, хонгор зантай

Ханда Дамбаевна үнэн бэеэрээб.

Доргошо Галзууд угай

Дулаан һайхан абаритай

Найданов Цыден-Дамба Доржиевич

Найдамтай наһанай нүхэртэйб.

Гуа дангина Арюунатайбди,

Гурбан алтан хүбүүдтэйбди.

Ажал хэрэгтээ сэхэ сэбэрээр ханданабди,

Арад зондоо урагшатай, зохид ябанабди.

Эбтэй эетэй гэр бүлынгөө зүгһөө

Эндэ сугларһан та бүгэдые үреэнэб.

4. Үбгэд, хүгшэдөө

Үгын зөөлэнөөр хүндэлжэ,

Үхи хүүгэдээ

Дүрбэн тэгшээр хүмүүжүүлжэ,

Эхэ нютагаа

Нангинаар сахижа,

Бурхан шүтөөнөө

Һайханаар тахижа,

Энхэ мүнхэ

Ажа жаргажа һуухамнай болтогой!


Оюуна Галановна Дашанимаева,
Аймагай хатан, Гран-при,
Республикын 2-дохи һуури


1. Амар сайн!

Хөөбэлзэгшэ үүлэнһээ тээ доогуур,

Хүхэрэгшэ далайһаа тээ дээгүүр

Ногоон дайдаар дэбисхэр хэжэ,

Номин тэнгэреэр дээбэри тээжэ,

Түхэреэн сагаан һэеы гэртээ түбхинэһэн,

Табан хушуун малаа үдхэн дүршэһэн,

Мүнөөл сагта моринһоо буужа,

Маяахан хүлнүүдээ одоол сэхэлжэ,

Сэбэр үхидөөрөө дэлхэйдэ суурхаһан,

Сэсэн хүбүүдээрээ олониие гайхуулһан,

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаалган наадатай

Сарюун, дорюун угсаата арадни,

Сагаан хадагаа дэлгэжэ,

Сагаан сэдьхэлээ сэлижэ,

Сагаан мүнгэн һараараа

Та бүгэдые амаршалнаб.

Мэндээ!

2. Яабалан дабаанһаа нааша

Яһалахан гоёор яларагша

Сэгээн сэнхир нуурнуудтай

Сэбдэг манан дайдатай

Хангай хүбшэ Яруунаһаа

Халюун тоонто Үльдэргэһөө

Эсэгын алтан буусаһаа

Эжын галта гуламтаһаа

Халуун мэндэеэ хүргэгшэ

Хэн гээшэбиб битнай?

3. Наһамни залуухан, нарамни эртэхэн

Намтарни иимэхэн:

Аба, эжын буянгаар

Алтан дэлхэйн жама ёһоор

Айл боложо түбхинэнхэйб,

Өөрын уургай зохёонхойб.

Амараг ганса Сандамни

Ажабайдалайм түшэг лэ.

Эрхэхэн гурбан үринэрни

Энэ наһанайм баялиг лэ.

Тоо бодолгын багша болонхойб,

Тоогүй олон шабинартаа хүндэтэйб.

4. Угаймни түүхэ һонин юм

Удха шанараар баян юм.

Гал улаан тугтай

Галзууд угтай

Баруун-Үльдэргын

Баян Номогон

Номогоной Хатуу

Ойхон-баабайһаа гүйһан

Ори һанаха хүбүүн һэн.

99 ябаган мүргэлшэ ламанарта

99 мори үргэһэн домогтой.

Элинсэг гарбалай үреэлтэй

Эгээл һайхан эсэгынгээ

Гурбан үринэрэй одхон

Хун сагаан хонин жэлтэй,

6 сагаан мэнгэтэй,

Дун сагаан шүдэндөө

Дүүрэн миһэрэлтэй,

Гүн улаан зүрхэндөө

Ниигүүлэсхы мэдэрэлтэй,

Оюуна Галановна багша

Олоной дундахана ябаналби.

Угсаата зонойнгоо заншалые

Улам үргэхэ абъяастайб,

Зохидхон, хөөрхэн хүүгэдые

Зүбөөр хүмүүжүүлхэ хүсэлтэйб.

5. Угаа уһанда хаянгүй,

Гарбалаа газарта булангүй,

Гартаа бариха тугтай,

Газар дээрэ обогтой

Нараа тойрожо,

Наһаа эдлэжэ ябахамнай болтогой!1999 оной Туулай жэлэй Сагаалганда Шагдарова Янжимада
«Эдир Дангина-99» гэһэн конкурсдо хабаадахадань Ц-Х. Жамьянова бэшээ


Ягаан сэсэгээ яларуулһан

Ярууна хатан эжытэй,

Зоной һүзэг бишэрэлтэй

Зандан Жуу шүтөөнтэй,

Бабжа-Барас баатарай

Хүлэг мориёо бариһан

Хүмэг Хорёо шулуунтай,

Буурай холын түүхэтэй

Булган һайхан талатай,

Буурал, Далһаа һахюултай

Элдин дэлгэр Буряадайнгаа,

Эльгэн дээрэ нэмжыһэн

Эгэтын-Адаг тоонтотой,

Хун шубуун гарбалтай,

Хуһан модон сэргэтэй,

Хори буряад угтай,

Ухаан бэлиг түгэлдэр

Дүрбэн ногоон мэнгэтэй,

Зан абари һайтай,

Зоной магтаалда хүртэдэг

Хорогүй хонгорхон,

Һайрхуугүй һайхан,

Гал Туулай жэлтэй,

Халуун зүрхэнһөө энхэрхэ

Хэшэг-Сэрэн эжытэй,

Альган дээрээ үргэхэ

Ашата Жаргал эсэгэтэй,

Дээдэлэн намаяа дүнгэхэ

Дорюун хоёр аханартай,

Хайрлан намаяа дахуулха

Хоёр һайхан эгэшэтэй

Шагдар Жаргалай одхон,

Шадал соогоо эрхэхэн,

Шаб гэмэ шангахан,

Шагдарова Янжима гээшэб.

Иисэнгын гургалдай гүүлэдэг

Эгэшэ Галина Шойдагбаевае

Халан абаха хүсэлтэй,

Татьяна Гергесова шэнгеэр

Хатардаг болохо һанаатай,

Рабдан Банзароной нэрэмжэтэ

Россидаш, Америкэдэш суутай

Эгэтын-Адагай һургуулиин

Зургаадахи класста һурадаг

Улаан хэлэтые урдаа оруулдаггүй,

Ухаансар, һүбэлгэн, дорюун,

«Табанууд» дээгүүр табардаг

Тон бэрхэ һурагшаб.

Угаа уһанда хаянгүй,

Гарбалаа газарта булангүй,

Улаантан хотоноо

Уладай дунда суурхуулха

Урдаа табиһан зорилготойб.


* * *

Сагаан hайхан сэдьхэлтэй

Сарюун гэрэл асарhан

Сагаан hара!

Сагаалганаар, амар мэндээ!


Yндэр тэнгэри – эсэгэмни,

Хүрьhэтэ газар – эхэмни,

Шалсаанын боори тоонтомни –

Буряад орон нютагни.

Хэжэнгын үргэн талада

Хүн бэеэ бэелжэ,

Эхэ эсэгын басаган гүүлэжэ,

Дүрбэн ногоон мэнгэтэй,

Аялга дуугаа дуулаха,

Хатар наадандаа бэрхэ,

Оёхо, нэхэхые шадаха

Арюухан басагадай нэгэн

Эржэн дангина гээшэб!

Yргэн Сэлэнгэhээ эхитэй,

Хаанай хайрада хүртэhэн

Хасаг байhан солотой

Уг гарбалайм эхин

Гармын хүбүүн Хубжанhаа hабагшатай,

Хубжанай Дагба, Дагбын Арьяжаб,

Арьяжабай Володиин гурбан үхибүүнэй

Тээли ганса басаган болоноб.


Үргэн ехэ тала дайдадаа,

Үхэр малаа үдхэжэ hуугыт.

Үнэр баян хүбүүд, басагадаа

Үдэр бүри энхэрэн үргыт!

Энхэ hайхан Эхэ орондоо

Эбтэй эетэй амгалан гэшхэлыт!

Алдар солоёо хэтын хэтэдэ

Амжалтануудаар үргэн тэгшэлыт!


В этот благодатный день, когда небеса укрыли нашу землю молочно-белым покрывалом, разрешите поздравить Вас с Белым месяцем – Сагаалганом.

Пусть наступивший год белой овцы подарит каждому всегда исходящее от нее тепло, с материнской заботой укроет от холода невзгод и придаст новых сил. Пусть земля будет мягкой как овчина для Ваших детей, резвых и веселых как ягнята.


* * *

Я – XX века бурят –

Своих предков достойный потомок.

С Белым праздником –

С Белым месяцем Вас поздравляю!

И желаю

В этот год обезьяны задорной

Всех небесных богов благословенье,

Новых надежд и идей свершение.

Затаённых желаний исполнение

Пусть в соцветии новых дней

Кижинги моей святыня,

Добрый мудрый отец – Челсана

От невзгод оградит всех нас.


Где мой хур,

Тонкошеий, тоскующий хур,

Что закопан в степи моим предком?

Песня сердца

Быть спетой желает

И щекочет уста.


* * *

Сагаан hарын эрмэг дээрэ

Сэбэр hайхан сэдьхэл үреэн,

Нютаг зоноо амаршалжа,

Хурса хутагата худанса шарайд угай

Хэжэнгын дунда лицей hургуулиин

10-дахи ангиин Арюна дангина гээшэб.

Уг нагасанарни Бүргэд Монголhоо эхитэй юм.

Би Буладайб…


Алтанхан дэлхэйнгээ айлшад аад,

Аялдар зангаараа ябаял даа!

Энээхэн оршолонто дэлхэйдэ эд зөөридэ хомхойронгүй,

Эрдэмээр дуталдангүй ябаял даа!

Хорото хуурмаг хэлэндэ халташье дарагдангүй,

Уян сагаан сэдьхэлтэй, ухамай hаруул бодолтой,

Сэбэр hайхан сэхэ зантай ябахамнай болтогой!


Не споткнутся глаза, не устанут

От бескрайних далей родных:

Как на спящего первенца

долго и нежно

смотрит мать молодая.

Так и я тихим взглядом

Погладил каждый холмик

в родной степи.

Пусть все наши замыслы будут чистыми и светлыми,

как степь в Сагаалган! С Белым месяцем!


* * *

Амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд!

Амаршалнаб таанадые Сагаан hараар!

Тахилгата Шалсаанын хормойдо

Түрэл тоонто нютагтайб.

Түбшэн даруу зантай,

Сэбэр сагаан сэдьхэлтэй,

4 ногоон мэнгэтэй, туулай жэлдэ,

Үбэлэй дунда hарада,

Алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн

Дарима дангина гээшэб.

Би галзууд угайб, минии аба Бата, Бата Баатарай…

Морилжо ерэhэн хонин жэлдэ мэндэ амар hуугты!

Сахилжа ерэhэн Сагаан hарада сэбэр арюун ябагты!

Сагаан эдеэнтнай дэлгэржэ байг,

Хүгжэм дуун зэдэлжэ байг,

Хүн зомнай баясажа байг!


Возвращается человек к воде,

Которую в детстве пил,

Возвращается человек к земле,

На которой маленьким жил!


Уважаемые мои земляки, разрешите поздравить Вас с наступающим праздником Сагаалгана, когда вы со светлыми лицами встречаете родных и близких!

И в преддверие рассвета, когда защитница Лхама объезжает Вселенную, оставьте все печали в уходящем году.


Гэрэл зурагууд: РЦНТ-эйн архивһаа

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>