ХУРДАН МОРИН

Гэрэл зураг: forum.asuultserver.com

Хэбтэжэ түрэһэн

Хээлитэй гүүнэй унаган,

Ханхинажа хуряаһан

Хара азаргын үриие

Хэзээнэй адуулһан һүрэгэйнгөө дундаһаа,

Энээниие хурдан гэдэгые

Эзэниинь болоһон хүниинь,

Ажаглажа шэртэн шэнжээд,

Оложо тэрэниие мэдээд,

Олиггүй хурдан гэжэ,

Олон бүгэдын нааданда

Одоо барин уяад,

Табан хоног хагсаагаад,

Ташаанайнь мяха шүүрээбэ,

Табан хоног һойгоод

Табгай, нюргыень шангадхаба.

Тааруу нэгэл хоолтой

Үлэ хоолынь тааруулба.

Өөрынь нютаг газарһаа

Ашаа майхантай гараад,

Уулын үндэрые дабан,

Уһанай ехые гаталан,

Уладай нааданда ерэлэй.

Үглөөдэрэй найман сагтань

Наадашан олоной суглархада,

Арад олоной дунда

Радио-хоолой ханхинаад,

Асари шанга дуугаар

Арадай ехэ баярынь

Аласай шанарые тайлбарилжа,

Агуу түрын наадан

Анхан иигээд эхилхэдэ

Азарга эсэгэ гэдэг,

Агтын хурдан хүлэгые

Мэлмэгэр нюдэниинь бүрхээнэ гэжэ.

Һамбай дэлһынь боогоод,

Хурдан гүйхэдэ һаадгүй гэжэ,

Хүр дэлһыень боогоод,

Хурдании унагша багашуул

Арбан хоёр наһатай

Аляа хөөрхэн хүүгэдээр

Зээ татуулан,

Гоо хашхаруулан унуулжа,

Хубисхалай улаан тугые

Магнай дээрээ мандуулан,

Газар холын зайда

Тооһониинь харагдахагүйгөөр ошоод,

Газар хэмжээндээ хүрөөд,

Нарин хоёр уламыень

Няалдуулжа нэгэ шангалаад,

Нааша саашаа ябахадань

Захижа нэгэ хэлэбэ.

Замда үргэлжэлһэн тооһоор

Хуйлаһан шорой бодхоон

Хайратай хурдан хүлэгүүд

Хурдан бушуу урилдаба.

Тэнхээ шандааһаа үзэлсэн

Баярай сэнгэлигэй талмайда

Баясхаланта нааданай дунда

Гансаараа түрүүлэн ерэбэ.

Хурдан хүлэг тэрэниие

Бариха нэгэ хүн

Алтан шара хундага барижа,

Бахатай томо дуугаар

Баян хурса үгөөрөө

Арад олоной урда

Асари майханай үүдэндэ

Алдар солынь дуудаба.

Алдар солоо дуудуулһан

Айл гэртээ хайратай

Адуун һүрэгтөө шэмэгтэй

Агтын хурдан хүлэг!


Д-Н. Халхаров монголһоо буряадшалаа


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>