ОЙН БАЯРАЙ УРИЛГАНУУД

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

Хүндэтэ ___________________

Гэсэр хүбүүнэймнай милаанда айлшан боложо ерыт гэжэ уринабди.

Улаан-Үдэ хото, Ленинэй гудамжа, 30-15. Дамбаевтанай бүлэ.


Хүндэтэ ___________________

Талын хүнэй наһан соо

Таби, жара хүрэһэн

Тэбхэр сагаан тоонуудаа

Тэмдэглэхэ ёһо бии.

Таниие 50 наһанайнгаа ойн баярта уринабди!

Үнгэрхэ газар:

Улаан-Үдэ, “Гэсэр” ресторан, августын 19-эй үдэшын 5.00 сагта.
Сагаангууд угай Бадмадоржын Аюушатан


Хүндэтэ ___________________

Дүшэн табан наһанай ойн баярта

Альган дээрээ тэнжээһэн

Аба эжынгээ түрэлхидые,

Үетэн нүхэдөө,

Хамта хүдэлдэг нүхэдөө

Хүлеэн угтана

Дамбаевтанай бүлэ

Улаан-Үдэ хото, Дээдэ-Онгостой, “Нютаг” кафе

Хүндэтэ ___________________

Тэбхэр сагаан табин наһаяа тэмдэглэһэн баярта (ушарта) зорюулһан найр нааданда уринаб.

Хэжэнгэ тосхон, “Уряал” кафе. Галзууд угай Сэрэн-Доржын Бадма

Хүндэтэ ___________________

Хайрата эжымнай 70 наһанай ойн баяр тэмдэглэлсэхээ, аяга сайһаамнай амсажа, сагаан эдеэнһээмнай хүртэжэ, хундагатай архииемнай тогтоожо, хүндэтэй айлшан болохыетнай январиин 19-дэ, “Дээдэ Онгостойн” кафедэ үдэрэй 3 сагта уринабди.

Дашижабтанай 7 үри хүүгэд

Хүндэтэ ___________________

Ажабайдалай алтан тэнсүүри гэгдэһэн

50 наһанайнгаа баярта ой тэмдэглэһэн найртаа уринаб.

Хаяг: Улаан-Удэ хото, «Нютаг» кафе, үдэрэй 4 саг.

Хонгоодор угай Галсанай Даша-Нима


Хүндэтэ ___________________

Табин наһаяа гүйсэһэн

Табисуур яаһан һайхан бэ.

Энээхэн дабаанайнгаа үндэрые

Эжэлһэн таанадтаяа тэмдэглэхэ хүсэлтэйдөө

февраль һарын 15-да, 17 сагта “Чингисхаан” ресторанда уринаб.

Улаалзай хүбдүүд угай Дамбын Дугарай Бадма.

Хүндэтэ ___________________

Оройн наран жаргажа,

Одо мүшэд үзэгдөө.

Далайн долги һануулжа,

Дала наһа хүрэгдөө.

Даладахи дабаагаа тэмдэглэһэн

найртамни айлшан болохыетнай

Яруунын аймагай Улаан-Малшан нютагаа уринаб.

«Хандагай мэргэн» уряатай, хуа тугтай Хуасай угай Харалдайтнай

Сэдэнэй Даша-Доржын Дагбын Гуробазар.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>