СУРХАРБААН ТУХАЙ

Гэрэл зураг: www.mongolianmumbles.com

Мэргэн түргэн годлинууд

Эсхэн агаар шэнхинээд,

Дуута зэбын аялга

Дуудан байнал ханхинаад.

Жаргалта Буряадайм, Буряадайм

Жабхаланта дуунууд, дуунууд

Сурхарбаан дээрэ

Сууряатан зэдэлнэл

Сурхарбаан, сурхарбаан, сурхарбаан.

Хурдан агтын туруунһаа

Үргэн тала долгитоод,

Суутай мориной солые

Сууряа татан зэдэлгээл.

Жаргалтай Буряадайм, Буряадайм

Жабхаланта дуунууд, дуунууд

Сурхарбаан дээрэ

Сууряатан зэдэлнэл

Сурхарбаан, сурхарбаан, сурхарбаан.

Хүдэр шамбай хүбүүднай

Дүрэ буляан барилдаад,

Шуумар бүхын алдарые

Дуулан магтан үргэе.


Баясхалан БАТОЕВ


Сурхарбаан

Наран наартай шарана,

Баран найртаа яарана.

Шамдаа баяртайб даа,

Буряадайм һайндэр –

Уряалтай сурхарбаан!


Эрын гурбан нааданай

Эрхимүүдынь тодорлой.

Шамдаа урматайб даа,

Нажараймнай һайндэр –

Наадатай сурхарбан!


Хонгёо дуунууд зэдэлнэ,

Хатар наадан дэлгэрнэ.

Шамдаа дуратайб даа,

Баранаймнай һайндэр –

Бардаастай сурхарбаан!


Эрдэни ДУГАРОВ

Гэрэл зураг: redgate-china.com


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>