ХЭРЭГЛЭГДЭҺЭН ЗОХЁОЛНУУД

1. Историко-культурный атлас Бурятии: этнография (Буряад ороной түүхэ соёлой атлас: угсаатанай зүй);

2. Хангалов М. Н. “Свадебные обряды кудинских бурят” (Худайн голой буряадуудай түрэ хуримай зан үйлэ), үгүүлэл;

3. Менжигин Т. С. “Буряад ороной сартуул уг изагууртан” Захаамин, 1994;

4. Батоева Д. Б., Галданова Г. Р. и др. “Обряды в традиционной культуре бурят” (Буряадай уламжалалта соёлой зан үйлэ). М., 2002;

5. Найданов Ц. “Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо”. Захаамин, 1991;

6. Пинхаева Ц. Т. “Ойхон үндэр дайдамнай”. Улаан-Үдэ, 1996;

7. Байминов Ш. Д. “Түрын түүрээлгэ”, Улаан-Үдэ, 1989;

8. Линховоин Л. “Агын буряадуудай ёһо заншалнууд”, “Байгал” һэдхүүл;

9. Намсараев Х. “Үүрэй толон”, роман;

10. Бальжинимаева Ц., Бабуев С. “Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи”. Улаан-Үдэ, 2004 он.


Янжима ИВАХИНОВА,
Буряад Республикын габьяата багша


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>