ХУДАГЫН БЭЛЭГ-ХЭШЭГ

Түрэ хуримай дүүрэхэ үедэ худа урагууд найраа түшэжэ, айлшадаа мордохуулхын урда үдэшэлгын духаряае хадаг, мүнгэтэйгөөр барина. Үдэшэлгын унда барихадаа, иигэжэ дуулана:


Нааша ноён урагууд,

Алтан хайшата худагынар!

Угтажа байһан урагуудтнай

Үдэшэлгын духаряа барижа байнабди.

Уулын оройдо саһан оробо,

Ургын үзүүртэ мүльһэн хүрэбэ.

Ороһон бороо болидог,

Ерэһэн айлшад бусадаг.

Барда нохоймнай табигдахаяа байна.

Баханаа түшэхэмнай дүтэлжэ байна.

Ундымнай барижа ундалыта гэжэ,

Үндэр юрөөлөө айлдыта гэжэ,

Урагуудтнай хүлеэн байнабди!


Айладхалай һүүлдэ айлшад үреэлээ үргэжэ, үдэшэлгынгөө духаряа баряад, мордожо бусахаяа түхеэрнэ.

Худа, худагынарай газаашаа гараха үедэ үүдэн дээрэ тодожо байһан хүнүүд айлшадтаа сагаан эдеэ барижа, аян замдаа һайн ябажа нютагаа бусахыень үреэл табидаг, мүн харгы замай таяг гэжэ унда хоол бэлэглэнэ. Урагуудай морииень абажа, тэргэдэнь һуулгажа, моридтонь мордуулжа, бүхы хуримай зон газаашаа гараад үдэшэнэ. Урагуудай ябахатай адли, хурдан моритой хүбүүд тэдэниие хүсэн ошожо, урдуурнь тойрон, нарыень абадаг заншалтай. Мүн тэдэ урагууд нараяа абхуулхагүй гэжэ, моринойнгоо бүхы шадалаар нараа буляалдан гүйлгэнэ. Тиимэ нара буляалдаан гээшые хаража байхада, ехэл һонин байгша бэлэй.


Тимофей МЕНЖЕГИЙН


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>