МЭДЭЭ АБАЛГАН

Аба, эжын зүбшөөлгүйгөөр хадамда ошохо ябадал эртэ урда сагта үсөөн һэн ха. Тиимэнүүд ушар тиибэшье болодог байгаа гээшэ ха. Тиимэ шалтагаанууд болоходоо, нэгэдэхеэр, хүбүүн басаган хоёр зүбшэжэ абалсаха, үгышье һаа хэнэйшье зүбшөөлгүйгөөр басагыень хулгайлжа абаашадаг ушар бии һэн. Энэмнай хаанашье таарахагүй ябадал болоно ха юм. Тиигээд басагыень абаашаһан хадаа аба, эжыдэнь мэдүүлхэ болоно ха юм. Тиимэ тула хүбүүнэй түрэлхидһөө хэдэн хүн тахил табиха янзаар, хадагтай, мүнгэтэй, сархын ундатай ошохо. Басаганай аба, эжы тиимэ зүбшөөлгүй, ёһо гуримда таагүй, баһамжын ябадал гаргаһан хүнүүдые буруушаажа, тэрэнэй хадаг юумэнһээ арсажа, үхинөө бусаахыень эрилтэ табижа, тэдэ айлшадаа бусаадаг ушар бии байгаа. Басагыень бусаагаагүй һаань, өөһэдөөшье ошожо асарха. Мэдээ үгэлгэн гээшэ гурбан хоног үнгэрүүлэнгүй ошохо ёһотой юм һэн. Мэдээ абалган дээрэ арсалдаан боложо, хоёр урагуудай хоорондо орёо зугаанууд гарадаг бэлэй. Ойлголсобол, хуушан янзаар түрэеэ хэхэ.


Тимофей МЕНЖЕГИЙН


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>