САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

Дорлгар дод ба шг со, Ум хорва ли дог Рэма,


Дуда рэеи жг гяд дол, Дүрэ нава нали дол


Дулма ла ян ла чанцалоо, Бадма гарво вү ни ба


Да ви сүг ги дан Дэн дү, Доржэ гил дүн жайзад ма


Чог жин ма ла чанцалоо, Донги дава дог да шин


Да ва лани гяв дэн ма, Ганн нам тамжад еонсу зог


Удбал нам ла чанцалоо, Жү дүг лон би лүй дан дан


Зог сангиаа гүн дэеи сараи, Доджин гүни чан би юм


Душа хедла чанцалоо, Хорлоо гарбо осор гар


Зивгяд лани еигэ гяд, Еон сү гор ви нам ба Жан


Хорлоо Жан ла чанцалоо, Дагма дулмаа дол зад юм


Еилшин хорло цэпэлмаа, Да мо хедло сол Вани


Цэир варчад шивадан, Наддан дунал тамжад жи


Нудан хедги гявду сол, Чог дан түмон ойдов гүн


Малуи даг ланан вар зад, Пагма хедла дад жэдба


Дэла да дүг вушин гон, Даг гян хэдла сол дэвги


Түгжэ жаг гүсүн дүсол, Ламо гүдог дадидог


Гэгзин дүлви ча жадзан, Сүг зэ ринчин гянги браи


Зэва дар гимад еогжан, Бадма дави вүни ба


Шавни доржэ гилдүн зад, Шалзиг чагни зүмвагжан


Дүисүм санги гэд би Юм, Ламо хедла дагдү дүд


Даг жүг еид шин нор гүржиг, Хедла ча зам дод бани


Дагжаг жанчув дүвбала, Дүи дини сүн жанчүв вар


Митүн гэннам шивадан, Түнгэн пүнсүм цог гүржиг.


Оло дахин зальбаран уншажа ябабал, үбшэ зоболон зайсуулжа, гай баршадһаа абаржа, һанаһан хэрэг бүтээдэг.


“Шэдитэ тарниин санһаа”
гэһэн номһоо абтаба.
Улаан-Баатар, 2003 он


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>